Siirry sisältöön

SFS:n standardisointiryhmien toimintasääntö

Työskentely SFS:n standardisointiryhmässä perustuu toimintasääntöön.

1 Standardisointiryhmä

SFS:n standardisointiryhmä toimii toimialueensa standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Standardisointiryhmän tarkoituksena on seurata alan eurooppalaista ja/tai kansainvälistä standardisointia sekä vaikuttaa siihen suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaan. Standardisointiryhmä laatii ja ylläpitää tarvittaessa myös toimialaansa kuuluvia kansallisia SFS-standardeja.

Standardisointiryhmä vastaa toimialaansa kuuluvien standardien valmisteluun liittyvistä kansallisista päätöksistä.

SFS:n verkkosivuilla on tieto SFS:n standardisointiryhmien toimialueista sekä niiden seurantavastuulla olevista eurooppalaisista ja kansainvälisistä komiteoista.

Standardisointiryhmien toimintasääntö täydentää SFS-oppaan 4 Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne ja SFS-oppaan 5 Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely ohjeita.

2 Tehtävät

Standardisointiryhmän tehtävänä on

 • seurata toimialansa eurooppalaista ja/tai kansainvälistä standardisointia ja vaikuttaa siihen sidosryhmien tarpeiden mukaisesti
 • edistää osallistumista eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen standardisointiin
 • vastata Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardisointia käsitteleviin kyselyihin
 • nimetä keskuudestaan asiantuntijoita CENin ja ISOn työryhmiin
 • nimetä keskuudestaan Suomen edustajat CENin ja ISOn komiteoiden kokouksiin
 • valmistella standardisointialoitteita tarvittaessa
 • arvioida tarve vahvistaa ISO-standardit kansallisesti SFS-standardeiksi
 • arvioida standardien käännöstarve ja tarvittaessa osallistua suomennosten tarkistukseen
 • osallistua standardeista tiedottamiseen ja standardien käytön edistämiseen
 • laatia ja ylläpitää tarvittavia kansallisia SFS-standardeja
 • seurata, onko standardisointiryhmän vastuualueella kaupan teknisiä esteitä muodostavia kansallisia SFS-standardeja, ja tarvittaessa esittää niiden kumoamista, ellei ko. standardeille ole turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä erityisperusteita
 • selvittää SFS-käsikirjojen, standardikokoelmien ja muiden julkaisujen tarve.

3 Jäsenyys

Standardisointiryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan standardisointia ryhmän toimialalla ja vaikuttamaan standardien sisältöön. Pyrkimyksenä on, että standardisointiryhmässä olisivat edustettuna kaikki olennaiset sidosryhmät, joille alan standardisoinnista on hyötyä tai joiden toimintaan standardisointi vaikuttaa. Standardisointiryhmän kokoonpanoa tarkastellaan tarvittaessa. Standardisointiryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää kuultavaksi eri ryhmien edustajia ja asiantuntijoita.

Jäseneksi voi liittyvä täyttämällä osallistumislomakkeen SFS:n verkkosivuilla.

Standardisointiryhmän jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei jäsen erikseen ilmoita sen päättymisestä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

SFS ylläpitää luetteloa standardisointiryhmän jäsenistä ja heidän edustamistaan sidosryhmistä. Tieto jäsenistä ja heidän taustaorganisaatioistaan on julkista.

4 Standardisointiryhmän organisointi

SFS nimittää standardisointiryhmän puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tarvittaessa ryhmä voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Puheenjohtaja johtaa keskusteluja laaja-alaisen näkemyksen ja kansallisen konsensuksen saavuttamiseksi. Puheenjohtajan tulee olla tehtävässään tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Standardisointiryhmän sihteeri on SFS:stä. Sihteeri koordinoi ryhmän toimintaa ja hallinnoi eurooppalaisten, kansainvälisten ja kansallisten standardiehdotusten valmistelua SFS-oppaiden 4 ja 5 mukaisesti. Sihteerin tulee olla tehtävässään puolueeton ja tasapuolinen.

Standardisointiryhmä voi perustaa asioiden käsittelyä varten työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.

5 Aineiston jakelu ja tekijänoikeudet

Standardisointiryhmällä on oma verkkosivusto, jossa on sen toimialueeseen liittyvä standardisointiaineisto, mm.

 • standardisointiryhmän kokousten esityslistat ja kokouspöytäkirjat
 • CENin ja ISOn komiteoiden työasiakirjat
 • lausunto- ja äänestysvaiheessa olevat standardiehdotukset
 • matkaraportit.

Standardisointiryhmän sivustolla olevat CENin ja ISOn työasiakirjat ja standardiehdotukset ovat tekijänoikeuslain suojaamia julkaisuja. Standardisointiryhmän jäsenille annettu aineiston käyttöoikeus koskee vain standardisointitehtäviä. Aineistoa ei saa jakaa standardisointiryhmän ulkopuolelle, lukuun ottamatta lausuntojen pyytämistä oman organisaation henkilöstöltä. Standardisointiryhmän verkkosivustolle on pääsy vain standardisointiryhmän jäsenillä.

SFS:n, CENin ja ISOn standardien laadintaan osallistuessaan standardisointiryhmän jäsen luovuttaa standardiin sisällytettäväksi ehdotetun materiaalin (kuten tekstiluonnokset, kuvat, pohjadokumentit) tekijänoikeudet SFS:lle, CENille tai ISOlle. Tekijänoikeuden luovutus raukeaa, mikäli valmis standardi ei sisällä tätä koskevaa asiaa.

6 Kokoukset ja päätöksenteko

6.1 Kokoukset

Sihteeri pitää standardisointiryhmän kokouksista pöytäkirjaa, johon kirjataan kokouksen ajankohta, läsnäolijat, käsitellyt asiat sekä tehdyt päätökset. Jos jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hän voi ilmoittaa kirjallisesti kantansa etukäteen kysyttyihin asioihin. Jäsen voi myös etukäteen kirjallisesti nimeämällä valtuuttaa toisen standardisointiryhmän jäsenen käyttämään äänivaltaansa tai nimetä omasta organisaatiostaan varahenkilön kokoukseen.

Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksissa lasketaan läsnä olevien äänet sekä poissa olevien jäsenten ilmoittamat äänet etukäteen kysyttyihin asioihin.

6.2 Lausuntopyyntöjen käsittely

Standardisointiryhmän sihteeri laatii Suomen kannanotot standardiehdotuksiin saatujen lausuntojen perusteella. Tarvittaessa standardisointiryhmä vahvistaa kannanotot. Ristiriitatilanteet ratkaistaan sähköisellä neuvottelulla tai kutsumalla ryhmä koolle.

6.3 Kilpailulainsäädännön periaatteiden huomioon ottaminen

Standardisointiryhmässä on otettava huomioon kilpailulainsäädännön periaatteet. Kilpailulainsäädäntöä koskevaa ohjeistusta esitetään oppaissa CEN-CENELEC Guide 31 Competition law for participants in CEN-CENELEC activities ja ISO Competition Law Guidelines for Participants in the ISO Standards Development Process. Standardisointiryhmän kokouksissa ei vaihdeta sellaisia tietoja, jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan hinta‐ ja markkinakäyttäytymiseen.

Mikäli syntyy epäselvyyttä siitä, onko toiminta sallittua vai ei, tulee asiaan hakea oikeudellista neuvoa.

7 Osallistuminen kansainvälisiin tai eurooppalaisiin työryhmiin ja kokouksiin

Standardisointiryhmä päättää CENin ja ISOn komiteoiden (TC/PC/SC) kokouksiin osallistuvista Suomen edustajista sekä työryhmiin (WG) nimitettävistä asiantuntijoista. Kokousdelegaattien ja työryhmiin nimettyjen asiantuntijoiden tulee olla standardisointiryhmän jäseniä.

Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin TC-, PC- ja SC-kokouksiin nimettyjen delegaattien tulee kannanotoissaan ja näkemyksissään edustaa standardisointiryhmässä päätettyä linjaa.

CENin ja ISOn työryhmissä asiantuntijat edustavat omaa asiantuntemustaan ja organisaationsa näkemyksiä. WG-kokouksissa asiantuntijoiden tulee ottaa huomioon myös mahdolliset standardisointiryhmän konsensusnäkemykset.

Komiteakokoukseen osallistuneen asiantuntijan tulee laatia kirjallinen muistio, jonka sihteeri jakaa standardisointiryhmän jäsenille.

8 Rahoitus

Standardisointiryhmän sihteeristötehtävistä aiheutuvia kustannuksia rahoitetaan standardisointiryhmän jäseniltä perittävillä vuosittaisilla osallistumismaksuilla tai muulla taustatahon rahoituksella.

SFS:n verkkosivuilla on tieto standardisointiryhmien osallistumismaksuista.

SFS tarkistaa rahoitustarpeen muutokset vuosittain.