Siirry sisältöön

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n TIETOSUOJASELOSTE - MARKKINOINTIREKISTERI

Laatimispäivämäärä: 23.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Y-tunnus: 0202290-8
Käyntiosoite: Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 130, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 149 9331
Sähköposti: standardeista@sfs.fi
Yhteyshenkilö: Karina Vikman

2 Rekisterin nimi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n markkinointirekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n perusteltuun ja oikeutettuun intressiin viestiä ja markkinoida palveluistaan. Niissä tapauksissa, joissa lainsäädäntö asettaa suostumuksen markkinoinnin edellytykseksi, henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Oikeutetun edun tai suostumuksen mukaisesti henkilötietoja voidaan käyttää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n markkinointiin ja viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan käyttää myös kampanjoihin liittyvissä kilpailuissa itse kilpailun toteuttamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä on oikeutettu etu käyttää markkinoinnin kautta kertyvää tietoa myös palveluidensa ja viestintänsä kehittämiseen. Käytännössä tällainen henkilötietojen käsittely pitää sisällään markkinoinnissa ja viestinnässä kertyneiden tietojen ja markkinoinnin ja viestinnän vaikutusten analysointia, jonka pohjalta Suomen Standardisoimisliitto SFS ry voi muokata markkinoinnin, viestinnän tai tarjottavien palveluiden sisältöä.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Organisaatio, nimi, asema, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan mahdollisesti ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja –kiellot ja tieto mahdollisesta osallistumisesta SFS:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Lisäksi rekisteri sisältää tietoa suoritetuista markkinointitoimenpiteistä ja mahdollisesta aiemmasta asiakassuhteesta. Mikäli henkilö on osallistunut Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n tilaisuuksiin, SFS voi myös kerätä osallistumiseen liittyviä henkilön itse antamia tietoja (kuten esimerkiksi ruokavalio); tällaiset tiedot kuitenkin tuhotaan tilaisuuden jälkeen, eikä niitä liitetä osaksi markkinointirekisteriä.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. hänen osallistuessaan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n tilaisuuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n asiakasrekisteristä, yritystietopalveluita sekä muilta luotettavilta tahoilta, kuten viranomaisilta ja markkinointiin liittyviä palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

6 Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Asiakkaan tiedot voidaan toimittaa sellaisille tahoille, joille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on ulkoistanut markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.  Suomen Standardisoimisliitto SFS ry huolehtii sopimuksin siitä, etteivät nämä tahot käsittele henkilötietoja muutoin kuin lain sallimin tavoin Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n mukaisia ohjeita ja tätä tietosuojaselostetta noudattaen.

SFS käyttää sfs.fi, sfsedu.fi ja sales.sfs.fi -sivustoillaan lisäksi ulkoisia analytiikkapalveluita kuten Google Analyticsiä ja React & Share -palvelua, jotka myös voivat asettaa kotisivujen käyttäjän päätelaitteelle evästeitä. Google Analyticistä voi saada lisätietoa osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ja React & Share -palvelusta osoitteesta https://www.reactandshare.com.

7 Henkilötietojen säilytys

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry huolehtii aktiivisin toimenpitein markkinointirekisteriin tallennettujen tietojen ajantasaisuudesta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry säilyttää henkilötietoja markkinointirekisterissä, kunnes rekisteröity kieltää markkinoinnin. Tämän jälkeen rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää edelleen tieto markkinointia koskevasta kiellosta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jotkut yllä kohdassa 6 mainitut SFS:n tekniset palveluntarjoajat, voivat kuitenkin käsitellä henkilötietoja myös EU/ETA:n ulkopuolella. SFS on huolehtinut näiden tietojen turvallisesta käsittelystä myös EU/ETA:n ulkopuolella eri suojamekanismein, lähtökohtaisesti sisällyttämällä palveluntarjoajan kanssa tehtävään sopimukseen EU-komission hyväksymät ns. mallilausekkeet. Jotkut palveluntarjoajista voivat myös olla ns. Privacy Shield -ohjelman piirissä: Privacy Shield -ohjelmaan sitoutuneiden yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien katsotaan EU-komission päätöksen nojalla tarjoavan henkilötiedoille riittävän tietosuojan, vaikka Yhdysvaltain laki ei sellaisenaan vastaa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön tasoa. SFS toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä rekisteröidylle kopiot käyttämistään tietosuojan varmistamista lisämekanismeistaan.  

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Suomen Standardisoimisliitto SFS ry palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n valvotuissa toimitiloissa.

10 Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelemisen suoramarkkinointia varten, jonka jälkeen lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Suomen Standardisoimisliitto SFS ry kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti mahdollista.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

Edellä mainittuihin rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt ovat lähtökohtaisesti maksuttomia ja ne tulee lähettää rekisterinpitäjälle selosteen kohdassa 1 osoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Vastaamme rekisteröityjen pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä. Mikäli emme toteuta pyyntöä, ilmoitamme rekisteröidylle syyt tähän (esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvat syyt).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12 Muutokset tietosuojaselosteeseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset muuttuvat. Olennaisista muutoksista voidaan tapauskohtaisesti tiedottaa esimerkiksi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkosivuilla tai ne voidaan kommunikoida suoraan rekisteröidyille, mikäli soveltuva lainsäädäntö tätä vaatii. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisesti.