Siirry sisältöön

SFS Suomen Standardit ry:n tietosuojaseloste – Julkisesti saatavilla olevat standardit

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten SFS Suomen Standardit ry (”SFS”) vastuullisena rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietojasi asettaessaan tiettyjä standardeja maksutta sinun saatavillesi SFS:n verkkopalvelun kautta.

1. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteröityessäsi SFS:n verkkopalvelun käyttäjäksi SFS kerää ja käsittelee rekisteröitymisen kannalta tarpeellisia tietoja kuten käyttäjätunnuksesi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

SFS kerää myös analytiikkatietoja siitä, miten sen verkkosivuja ja -palveluita käytetään. Näistä kerrotaan tarkemmin jäljempänä.

SFS hankkii edellä mainitut tiedot pääosin sinulta itseltäsi rekisteröityessäsi SFS:n verkkopalvelun käyttäjäksi. Verkkoanalytiikkatietoja kerätään analytiikkapalvelun avulla jäljempänä tarkemmin selostettavalla tavalla.

2. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja oikeudellinen peruste

SFS asettaa pyynnöstäsi saatavillesi tiettyjä standardeja. SFS käsittelee rekisteröitymisesi yhteydessä kerättyjä tietoja oikeutetun etunsa nojalla käsitelläkseen esittämääsi pyyntöä saada tutustua tiettyyn standardiin.

SFS voi käsitellä näitä tietojasi myös toteuttaakseen oikeutettua etuaan tarvittaessa puolustautuakseen oikeudellisia väitteitä vastaan tai esittääkseen tällaisia väitteitä.

Henkilötietojasi ei käytetä lain tarkoittamaan automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Henkilötietojesi luovuttaminen ja siirtäminen

SFS ei lähtökohtaisesti luovuta sinua koskevia tietoja muille. SFS käyttää kuitenkin ulkopuolisia palveluntarjoajia edellä tarkoitettujen tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Tällaisia tahoja voivat olla yritykset, joilta SFS ostaa IT-palveluita kuten palvelintilaa, konesalipalveluita tai vastaavia. SFS käyttää lisäksi ulkopuolista palveluntarjoajaa suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Nämä tekniset palveluntarjoajat toimivat niin sanottuina henkilötietojen käsittelijöinä SFS:n lukuun. SFS:n ja näiden palveluntarjoajien väliset sopimukset turvaavat henkilötietojesi turvallisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Voit olla yhteydessä SFS:ään, jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten tietojasi luovutetaan tai siirretään muille.

4. Evästeet ja verkkoanalytiikka

SFS käyttää sivustollaan evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään. 

Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai analytiikassa. 

Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston toimintaa, esimerkiksi mahdollistamalla chat-botin toiminnan. Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoja ja tilastoja sivuston kehitystä varten. Markkinointievästeiden avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa sivuston käyttäjälle mainontaa. Lisäksi sivustolla voi olla esimerkiksi sosiaalisen median laajennuksia, joita voit hyödyntää ollessasi kirjautuneena sometilillesi. 

Muiden kuin teknisesti välttämättömien evästeiden osalta SFS pyytää suostumustasi evästeiden käytölle. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumukseksi, mutta tämä ei vaikuta jo suoritettujen toimenpiteiden laillisuuteen.

SFS:n käyttämät verkkoanalytiikkapalvelut keräävät tietoja siitä, miten SFS:n verkkosivuja ja -palveluita käytetään, mitä sisältöä käyttäjä katsoo, miten käyttäjä liikkuu sivujen välillä, mistä ja miten käyttäjä on saapunut SFS:n palveluun, onko käyttäjä aiemmin vieraillut sivulla tai palvelussa, sekä käyttäjän selainasetuksista ja vastaavista seikoista. Tiedot voivat jossain tilanteessa olla henkilötasolla tunnistettavia. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden avulla.

Tällä hetkellä SFS käyttää seuraavia analytiikkapalveluita:

  • Google Analytics. SFS käyttää Google Analytics -palvelua edellä todettuja tarkoi-tuksia varten. Voit lukea palvelun keräämistä henkilötiedoista tarkemmin täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  • Matomo. SFS käyttää evästeetöntä Matomo -palvelua verkkokaupassaan (sales.sfs.fi). Palvelussa ei ole käytössä seurantaevästeitä, tietoa käytetään ainoastaan SFS:n sisäisiin analytiikkatarpeisiin eikä sitä jaeta tai yhdistetä minkään muun tiedon kanssa, kävijöitä ei seurata eri verkkosivustoilla eikä sivustolla vierailevia kävijöitä tunnisteta. Voit lukea palvelun tietosuojakäytänteistä lisää täältä: https://matomo.org/privacy/.

Löydät tarkempia tietoja SFS:n sivustolla käytetyistä evästeistä ja SFS:n verkkokaupan käyttämistä evästeistä.

5. Henkilötietojen kansainväliset luovutukset tai siirrot

SFS ei lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Joissain rajoitetuissa tilanteissa SFS kuitenkin voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi taholle, joka sijaitsee sellaisessa EU/ETA-alueen ulkopuolisessa niin sanotussa kolmannessa maassa, jonka paikallinen laki ei turvaa EU-sääntelyä vastaavaa tietosuojan tasoa. Jotkin SFS käyttämistä yllä mainituista teknisistä palveluntarjoajista ja verkkoanalytiikkapalveluista voivat esimerkiksi säilyttää tai käsitellä henkilötietojasi tällaisessa kolmannessa maassa.

Näissä tilanteissa SFS lähtökohtaisesti on solminut kyseisen tahon kanssa EU-komission niin sanottujen mallilausekkeiden mukaisen sopimuksen, jolla se varmistuu tietojen turvallisesta käsittelystä myös kolmansissa maissa. Jos tietojen luovutus tai siirto kuitenkin on tarpeen SFS:n kanssasi tai edukseksi solmiman sopimuksen toteuttamiseksi tai jokin muu laillinen poikkeusperuste soveltuu, SFS ei välttämättä käytä mallilausekkeita.

SFS varmistuu myös muutoin tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä ulkomailla. SFS antaa tarvittaessa tarkempia tietoja kansainvälisistä tiedonsiirroista.

6. Henkilötietojesi säilytysaika

SFS säilyttää rekisteröitymisesi yhteydessä kerättyjä henkilötietoja niin kauan kun sinulla on voimassa oleva käyttäjätunnus SFS:n verkkopalveluun. Voit milloin tahansa pyytää käyttäjätunnukseksi poistamista.

SFS säilyttää tietoa markkinointisuostumuksen antamisesta tai perumisesta, kunnes muutat suostumustasi. Käyttäjäkohtaisia verkkoanalytiikkatietoja säilytetään enintään 38 kuukautta keräämisestä.

Oikeudellisiin vaatimuksiin liittyvää aineistoa SFS voi lisäksi soveltuvin osin säilyttää edellä sanottua pidemmän ajan, jos SFS:lle syntyy perusteltu epäilys siitä, että ne ovat tarpeen mahdollisen tulevan oikeudellisen riidan tai vastaavan takia.

Edellä selostettujen säilytysaikojen päätyttyä, henkilötietosi joko tuhotaan tai anonymisoidaan siten, etteivät ne enää ole henkilötasolla tunnistettavia.

7. Oikeutesi tietosuojalainsäädännön nojalla

Sinulla on soveltuvan tietosuojasääntelyn nojalla muun muassa seuraavat oikeudet edellä tarkoitettujen henkilötietojesi osalta:

(a) tarkastaa SFS:n tallentamat sinua koskevat henkilötiedot ja eräissä tilanteissa oikeus vaatia kopiota tiedoistasi tai niiden siirtämistä toiseen tietojärjestelmään;
(b) vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista;
(c) vaatia vanhentuneiden tai turhien tietojen poistamista SFS:n rekistereistä;
(d) vaatia tietojen käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes muu tietojasi koskeva vaatimus on ratkaistu;
(e) vastustaa tietojesi käyttämistä suoramarkkinointiin tai, jonkin henkilökohtaisen erityisen tilanteesi niin edellyttäessä, tietojesi käyttämistä SFS:n oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Niissä tilanteissa, joissa SFS käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi nojalla, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumukseksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden laillisuuteen.

Jos olet tyytymätön siihen, miten SFS on käsitellyt henkilötietojasi, voit lisäksi tehdä kantelun toimivaltaisille tietosuojaviranomaisille. Suomessa tämä on tietosuojavaltuutetun toimisto (ks. tietosuoja.fi).

8. Yhteydenotot

Tätä tietosuojaselostetta tai henkilötietojasi koskevissa asioissa voit olla yhteydessä SFS:ään käyttäen seuraavia yhteystietoja:

SFS Suomen Standardit ry
Malminkatu 34, 00100 Helsinki
PL 130, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 149 9331
Sähköposti: standardeista@sfs.fi

9. Muutokset

SFS voi aika ajoin päivittää tätä selostetta. Tarvittaessa olennaisista muutoksista tiedotetaan erikseen.
Tämän tietosuojaselosteen version voimaantulopäivä on 27.6.2024.