Siirry sisältöön

Aihealueet

Standardeja on lähes kaikille aloille aina perinteisistä ruuvikierteistä hautauspalveluihin, hirsitalon laatuvaatimuksista elintarvikkeiden pakkausmateriaaleihin sekä sähkötekniikkaan.

Olemme luoneet aihealuejaottelun, jonka toivomme auttavan sinua löytämään alaasi liittyviä standardeja ja niiden työstössä mukana olevia työryhmiä. Tervetuloa tutustumaan eri aihealueiden standardeihin ja standardointiin!

Energia-ala

Energia-alan standardeihin kuuluvat energian- ja lämmönsiirtotekniikka, öljy- ja maakaasuteollisuus sekä kiinteitä biopolttoaineita koskevat standardit. Standardeja käyttämällä voidaan huomioida energia-alan turvallisuus ja ympäristövaikutukset sekä täyttää rakennusten energiatehokkuus-vaatimukset.

Johtaminen

Johtamisen keskeinen työväline on johtamisjärjestelmä, jonka avulla organisaatio voi suunnitella, kehittää ja ohjata toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Suositut ja tunnetut johtamisen standardit sopivat kaikenlaisille organisaatioille koosta tai toimialasta riippumatta.

Kemia, bio- ja materiaalitekniikka

Kemian, bio- ja materiaalitekniikan standardit edesauttavat tuotekehitystä ja auttavat toteuttamaan lainsäädännön vaatimuksia. Standardeja noudattamalla yritykset ylläpitävät kilpailukykyään ja pysyvät mukana kehityksessä. Suomi on ollut mukana vahvistamassa pohjoisen ilmaston vaikutusten huomioimista standardeissa.

Kone- ja tuotantotekniikka, metallit

Metallien sekä kone- ja tuotantotekniikan aihealueella on iso joukko standardeja, jotka on tarkoitettu avuksi muun muassa koneiden, laitteiden ja erilaisten rakenteiden suunnitteluun, valmistukseen ja asennukseen.

Liikenne ja logistiikka

Liikenteen ja logistiikan standardit käsittelevät kuljetusta, ajoneuvoja, raideliikennetekniikkaa, laivanrakennusta sekä pakkauksia ja jakelua. Standardinmukaiset kontit ja kuormalavat ovat osoittaneet hyötynsä. Uudenlaisia standardeja tarvitaan älyliikenteelle ja liikenteen ympäristövaikutusten hallintaan.

Maatalous ja elintarvikkeet

Maatalous- ja elintarvikealan standardien tavoitteena on varmistaa ruokaketjun turvallisuus pellolta pöytään. Standardit ohjaavat muun muassa maataloustuotantoa, elintarvikkeiden valmistusta ja testausmenetelmiä sekä maatalous- ja elintarvikekoneiden turvallisuutta.

Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

Standardeilla varmistetaan, että kuluttajat saavat turvallisia kulutustavaroita ja vapaa-ajan tuotteita sekä laadukkaita palveluja. Standardeja noudattamalla yritys saa tuotteensa tai palvelunsa helpommin markkinoille ja sen kilpailukyky paranee.

Rakentaminen

Standardeja noudattamalla rakennusalan yritykset osoittavat toimivansa eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Standardit mahdollistavat tuotteiden, rakenteiden ja rakennusten määrittelyn ja arvioinnin vertailukelpoisesti. Ne kiinnittävät huomiota laatuun, turvallisuuteen ja energianhallintaan.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala

Sosiaali- ja terveydenhuollossa standardeilla varmistetaan hoidon ja palvelun laatua ja tehokkuutta sekä lääkinnällisten laitteiden ja toimenpiteiden turvallisuutta.

Sähkö ja elektroniikka

Sähköä ja sähköalan standardeja tarvitaan kaikkialla energiantuotannosta piirilevyihin ja ilmajohdoista pölynimureihin. Standardien avulla varmistetaan muun muassa sähkölaitteiden ja -järjestelmien turvallisuus ja yhteensopivuus.

Tekstiiliala

Standardeja laaditaan kuiduille, kankaille, nahalle ja niistä valmistettaville tuotteille. Standardit parantavat tuotteiden laatua ja turvallisuutta tekstiilituotantoketjussa ja helpottavat alan kansainvälistä kauppaa.

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat ratkaisevassa asemassa yhteiskunnan digitalisaatiossa. Erilaisten palveluiden lisääntyvä verkottuminen edellyttää rajapintojen sekä tietorakenteiden standardointia.

Turvallisuus

Turvallisuus ja sitä koskevat standardit liittyvät moniin eri toimialoihin. Standardeilla voidaan parantaa niin koko yhteiskunnan kuin erilaisten tuotteiden, laitteiden ja palveluidenkin turvallisuutta.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristönäkökulmat huomioivassa toiminnassa ja ympäristönsuojelussa yhteiset tavat ja näkökulmat tuovat parhaita tuloksia. Standardointi koskee esimerkiksi ympäristöjohtamisen työkaluja, energiatehokkuutta, ilmastomuutoksen hillintää, kestävää yhdyskuntakehitystä ja kiertotaloutta.