Siirry sisältöön

Kemia, bio- ja materiaalitekniikka

Kemian, bio- ja materiaalitekniikan standardit edesauttavat tuotekehitystä ja auttavat toteuttamaan lainsäädännön vaatimuksia. Standardeja noudattamalla yritykset ylläpitävät kilpailukykyään ja pysyvät mukana kehityksessä. Suomi on ollut mukana vahvistamassa pohjoisen ilmaston vaikutusten huomioimista standardeissa.

Standardeilla laatua, luottamusta ja kilpailukykyä

Biotekniikka

Biotekniikassa hyödynnetään eläviä organismeja tuotantoprosesseissa, tuotteissa ja palveluissa. Hyödynnettäviä biopohjaisia lähtöaineita ovat esimerkiksi mikrobit, kasvit ja jätteet.
Standardointi on tehokas keino varmistaa prosessien ja tuotteiden laatu, helpottaa teollisuuden yhdenmukaistamista ja vahvistaa kuluttajien luottamusta. Biotekniikan alaan kuuluu myös esimerkiksi biopankit ja niihin liittyvä näytteiden keräys, laatu ja tietojen julkaisu.

Materiaalitekniikka

Materiaalitekniikka käsittelee muun muassa maaleja, liimoja, kumia, nanoteknologiaa ja muoveja. Materiaalitekniikka kattaa periaatteessa kaikki materiaalit, mutta monien materiaalin osalta standardointi ryhmitellään sovelluksen mukaan, joten esimerkiksi rakennusmateriaalit kuuluvat rakentamiseen ja metallit konetekniikkaan.

Materiaalitekniikan standardoinnissa Suomen kannalta yksi tärkeä tekijä on pohjoisen ilmaston vaikutusten huomioiminen standardeissa: miten ilmasto vaikuttaa esimerkiksi kumiin ja maaleihin. Standardien tunteminen auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja vastaamaan myös lainsäädännön vaatimuksiin.

Biopohjaiset ja biohajoavat materiaalit

Ympäristötietoisuus lisääntyy yhä enenevissä määrin ja fossiilisten materiaalien tilalle halutaan ja tarvitaan biopohjaisia materiaaleja. Myös biohajoavien materiaalien kehitys on ympäristön ja kestävyyden kannalta oleellista.

Standardien avulla voidaan sopia siitä, miten biopohjaisuus ja biohajoavuus määritetään ja mitataan. Tämä edesauttaa materiaalien ja tuotteiden arviointia ja soveltuvuutta eri kohteisiin samalla ympäristönäkökulmat huomioiden.

Kemian ja kemiantekniikan standardeista apua lain vaatimusten toteuttamisessa

Vaikka standardointityöstä iso osa käynnistyy elinkeinoelämän aloitteesta, valtaosa kemikaalien ja kemian tuotteiden standardeista tehdään EU:n pyynnöstä. Standardeissa on sovittu muiden muassa EU:n yhteisistä merkinnöistä, testimenetelmistä ja turvallisuudesta.

Esimerkiksi lannoitteiden testimenetelmiä on saatu kehitettyä niin, että ne sopivat myös Suomen oloihin. Ilotulitealan standardointi on vilkastunut sekä kansainvälisen että kansallisen lainsäädännön muuttumisen vuoksi, ja standardoinnin kautta pystyy seuraamaan alan tuleviakin vaatimuksia. Myös EU:n kemikaaliasetuksen REACHin alaisuuteen kuuluville aineille, muun muassa karsinogeenisille PAH-yhdisteille, materiaaleissa ja tuotteissa on aloitettu standardien valmistelu.

Standardien avulla useiden alojen suomalaiset toimijat ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla ja tuotteiden turvallisuus paranee.

Standardeja laaditaan muiden muassa seuraavien EU-lainsäädäntöjen tueksi:

Lannoiteasetus (EU 2019/1009)

REACH-asetus (EU 1272/2008) Euroopan kemikaaliviraston sivulla

Siviiliräjähdedirektiivi (2014/28/EU)

Pyroteknisten tuotteiden direktiivi (2013/29/EU)