Siirry sisältöön

Pohjoismainen tutkimus: Standardien käyttö kasvattaa työn tuottavuutta

Kun standardien käyttöä tutkittiin Pohjoismaissa, havaittiin, että standardit hyödyttävät yhteiskuntaa vauhdittamalla talouskasvua. Suurin osa yrityksistä pitääkin standardointia tärkeänä liiketoiminnalleen.

Standardit ruokkivat talouskasvua

Standardointi on avain toimivaan ja kestävään yhteiskuntaan sekä talouden kasvuun. Se on myös tae laadusta ja tapa ansaita kuluttajien luottamus. Nämä johtopäätökset voidaan tehdä The Influence of Standards on the Nordic Economies -tutkimuksesta (2018), joka kartoitti standardien vaikutusta kaikkien Pohjoismaiden talouteen.

Asiantuntijoiden yhdessä laatimat standardit ovat laajasti käytettyinä tehokas tapa levittää ja soveltaa tietoa ja sitä kautta edistää taloutta. Standardoinnin rooli työn tuottavuuden kasvun vauhdittajana onkin ollut merkittävä kaikissa Pohjoismaissa.

Tutkimus osoitti, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 10,5 prosenttia ja että standardointi selittää keskimäärin 0,7 prosentin vuosikasvun työn tuottavuudessa. Näin voidaan päätellä, että standardointi oli sidoksissa jopa 39 prosentin työn tuottavuuden kasvuun ja 28 prosentin BKT:n kasvuun Pohjoismaissa tarkastelujaksolla 1976–2014.

Tuloksia on kuitenkin pidettävä standardien taloudellisten hyötyjen ylärajana, sillä standardit ovat vain yksi talouden osa.

Standardit kasvattavat asiakkaiden luottamusta yritykseen ja parantavat laatua

Tutkimuksen yrityskysely havaitsi, että standardien noudattaminen on pohjoismaisille yrityksille tärkeää. Suurin osa standardeja ostavista yrityksistä (87 %) pitää standardointia tärkeänä osana tulevaisuuden toiminnan suunnittelua. Kolme neljästä yrityksestä (73 %) kokee myös, että standardien hyödyt ovat suuremmat kuin niiden kulut.

87 %

standardeja ostavista yrityksistä pitää standardointia tärkeänä osana toiminnan suunnittelua

Standardien tuomat hyödyt yrityksille olivat samankaltaisia niiden toiminta-alueesta riippumatta.
Erityisen tärkeä rooli standardeilla on tehokkuuden ja laadun parantamisessa sekä asiakkaiden luottamuksen kasvattamisessa.

Jopa 85 prosenttia vastaajista katsoo, että standardit kasvattavat asiakkaiden luottamusta yritykseen. Kolmannes yrityksistä kertoi myös, että standardit parantavat niiden tuotteiden ja palveluiden laatua ja yksinkertaistavat viestintää toimittajan ja asiakkaan välillä. Vientiyrityksistä 69 prosenttia on lisäksi sitä mieltä, että standardit yksinkertaistavat tuotteiden ja palveluiden vientiä.

85 %

vastaajista katsoo standardien käytön kasvattavan asiakkaiden luottamusta yritykseen

Yrityksille tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat:

  • markkinoille pääsyn helpottaminen
  • tuotteen tai palvelun laadun parantaminen
  • riskien pienentäminen.

Tutkimuksen taustaa

Yhteispohjoismaisen ryhmän toteuttamassa tutkimuksessa The Influence of Standards on the Nordic Economies analysoitiin sekä makro- että yritystasolla, miten standardien käytön lisääminen vaikutti taloudelliseen kehitykseen Pohjoismaissa.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 179 standardeja jo toiminnassaan käyttävää pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta. Tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2017 aikana, ja tutkimuksen tilasivat Pohjoismaiden standardointijärjestöt: Suomen Standardisoimisliitto (SFS), Standard Norge (SN), Dansk Standard (DS), Svenska Institutet för Standarder (SIS) ja Icelandic Standards (IST).