Siirry sisältöön

Standardisointi Suomessa ja maailmalla

Standardisointi on Suomessa vahvasti sidoksissa kansainväliseen standardisointityöhön. Suurin osa Suomessa voimassa olevista standardeista on kansainvälistä alkuperää, mikä tekee niistä tehokkaita työkaluja globaaliinkin toimintaan.

Suomalainen standardisointijärjestelmä

Suomessa SFS toimii standardisoinnin keskusjärjestönä. Käytännön standardisointityötä tehdään SFS:n ja eri toimialoja edustavien organisaatioiden eli toimialayhteisöjen standardisointiryhmissä.

Standardisointiryhmät seuraavat alansa eurooppalaista ja maailmanlaajuista standardisointia ja osallistuvat standardien kommentointiin ja laadintaan. Suomessa voimassa olevista standardeista 97 prosenttia on kansainvälisiä. Suomalaisia standardeja tehdään kansainvälisten standardien tueksi tai niitä laaditaan tarpeen mukaan myös pelkästään Suomessa käytettäviksi. Suomalaisesta standardista voi tulla kansainvälinen, jos sille nähdään tarvetta myös Suomen ulkopuolisilla markkinoilla.

97 %

Suomessa voimassa olevista standardeista on kansainvälistä alkuperää.

Standardisointi etenee tarkkojen prosessien mukaan. Niistä vastaa toimialayhteisön nimittämä standardisoinnin asiantuntija, joka yleensä toimii myös standardisointiryhmän sihteerinä. Standardisointiryhmiin kuuluu alan asiantuntijoita, jotka edustavat yrityksiä tai muita organisaatioita. Standardisointiryhmän jäsenyys on ryhmästä riippuen maksullinen tai maksuton.

Lue, miten voit osallistua standardisointiin.
Lue lisää SFS:n tehtävistä.
Lue lisää toimialayhteisöistä.

Standardisoinnin jakautuminen eri organisaatioiden vastuulle Suomessa, Euroopassa ja maailmalla.
ISOssa ja CENissä Suomea edustaa Suomen Standardisoimislitto SFS ry, sähköalan standardisointijärjestöissä IEC:ssä ja CENELECissä SESKO ry sekä telealan standardisointijärjestöissä ITUssa ja ETSIssä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Eurooppalainen standardisointi

SFS on jäsen eurooppalaisessa standardisointiorganisaatiossa CENissä ja maailmanlaajuisessa ISOssa.

Vuonna 1961 perustettu CEN (European Committee for Standardization) on EU- ja EFTA-maiden standardisointijärjestöjen yhteistyöelin. Samat eurooppalaiset standardit ovat voimassa kaikissa CENin jäsenmaissa, sillä CENin jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standardit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. CENin julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN. Niistä noin 30 prosenttia perustuu maailmanlaajuisiin ISOn tai IEC:n standardeihin.

CENissä toimii yli 300 teknistä komiteaa eli eurooppalaista standardisointiryhmää, joiden työhön osallistutaan myös suomalaisista standardisointiryhmistä. Kaikilla jäsenjärjestöillä on osallistumisoikeus teknisten komiteoiden työhön, ja kunkin komitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenjärjestöistä. Sihteeristön hoitaminen tarjoaa näköalapaikan standardien työstöön ja parhaan mahdollisuuden vaikuttamiseen.

Eurooppalaiset sähköalan standardit laaditaan CENELECin (European Committee for Electrotechnical Standardization) johdolla. Sen jäseninä ovat kaikki EU- ja EFTA-maat sekä joukko Itä-Euroopan maita. CENELECin standardeista 75 prosenttia perustuu maailmanlaajuisen IEC-järjestön standardeihin. Suomessa sähköalan standardisoinnista vastaa SESKO.

CEN ja CENELEC Strategy 2030 on luettavissa CENin CENELECin sivustolla.

CENin ja CENELECin työkohteet on esitelty laajemmin täällä.

Eurooppalainen standardisointijärjestö ETSI (European Telecommunications Standards Institute) laatii telealan kansainvälisiä standardeja. Sen jäsenten joukossa on muun muassa tietoliikennealan hallintoelimiä, tele- ja verkkopalvelujen tuottajia sekä telealan yrityksiä. Traficom vastaa Suomessa telenalan standardisoinnista.

CEN, CENELEC ja ETSI tekevät standardeja myös Euroopan komission pyynnöstä. Näissä harmonisoiduissa eli yhdenmukaistetuissa standardeissa annetaan yksityiskohtaisempaa ohjeistusta tiettyjen direktiivien noudattamiseen.

Standardien lisäksi CEN julkaisee CWA-asiakirjoja. Lue lisää näistä esistandardeista.

Maailmanlaajuinen standardisointi

Maailman laajin standardisointijärjestö on vuonna 1947 perustettu ISO (International Organization for Standardization). Sen jäseniä ovat kansalliset standardisointijärjestöt yli 160 maasta.

Standardien laadinta tapahtuu teknisissä komiteoissa, joita on ISOssa noin 250. Kaikilla jäsenjärjestöillä on oikeus nimetä osallistujia mukaan komiteoiden työhön. Suomesta työhön voivat osallistua standardisointiryhmien jäsenet. Kunkin teknisen komitean tai komitean alla toimivan alakomitean sihteeristötehtävät on annettu hoidettavaksi jollekin jäsenjärjestöistä.

ISO-standardien vahvistaminen Suomessa käytettäviksi standardeiksi on vapaaehtoista. Euroopassa CEN vahvistaa osan ISO-standardeista EN-standardeiksi, ja tällöin ne on vahvistettava kaikissa CENin jäsenmaissa kansallisesti EN ISO -standardeina. Suomessa niistä tulee SFS-EN ISO -standardeja.

ISOn tärkein yhteistyökumppani on sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö IEC (International Electrotechnical Commission). ISOlla ja IEC:llä on yhteisiä teknisiä komiteoita, esimerkiksi tietotekniikan standardisointi on organisaatioiden yhteistä kenttää. Vuonna 1906 perustettua IEC-järjestöä voidaan pitää ensimmäisenä kansainvälisenä standardisointijärjestönä; sähkötekniikka oli ensimmäinen toimiala, jolla huomattiin tarve yhteisiin määritelmiin.

Maailmanlaajuinen televiestintäliitto, ITU (International Telecommunication Union) on YK:n alainen televiestintäasioita hoitava erityisjärjestö. Telealan standardisointi tähtää siihen, että maailman viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteensopivia.

Suomen vastuulla olevat CENin ja ISOn komiteat

CEN/TC 343 Solid recovered fuels

CENin kierrätyspolttoaineiden standardisointikomitean sihteeristöä hoitaa Yhteinen Toimialaliitto. Suomen aloitteesta perustettu komitea on laatinut EU:n toimeksiannosta kiinteistä kierrätyspolttoaineista ensi vaiheessa teknisiä spesifikaatioita. Toisessa vaiheessa osa teknisistä spesifikaatioista on kehitetty EN-standardeiksi. Jos olet kiinnostunut osallistumaan alan standardisointiin, ota yhteyttä Yhteiseen Toimialaliittoon (YTL). Komitean puheenjohtajana toimii Mika Horttanainen ja sihteerinä Suvi Pasanen.

ISO/TC 300 Solid recovered fuels

Suomi hoitaa myös kansainvälisen standardisointiorganisaation kierrätyspolttoaineiden standardisointikomitean ISO/TC 300 Solid recovered fuels sihteeristöä. Standardeja laaditaan koko elinkaarelle materiaalin hyväksymisestä jakeluun saakka. Komitean sihteeristöä hoitaa Yhteinen Toimialaliitto. Komitean puheenjohtajana on Mika Horttanainen ja sihteerinä Suvi Pasanen.