Siirry sisältöön

SFS Suomen Standardien eettiset ohjeet

Ohjeet päivitetty 16.11.2020.

1. Ohjeiden tarkoitus ja soveltamisala

Tässä eettisessä ohjeessa esitetään SFS Suomen Standardit ry:n (”SFS”) itselleen, standardointialan toimialayhteisöille ja palveluntarjoajilleen asettamat vastuullisen liiketoiminnan vähimmäisvaatimukset.

SFS, toimialayhteisöt ja muut tahot, jotka osallistuvat SFS:n vastuulla olevaan tekniseen standardointitoimintaan ovat lisäksi sitoutuneet noudattamaan ISO Code of Ethics and Conduct -ohjetta ja ovat sitoutuneet myös sen mukaiseen eettiseen toimintaan.

SFS on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä sekä vastuullisia liiketoimintatapoja. SFS on sitoutunut toimimaan vastuullisena työnantajana, vastustamaan korruptiota, suojelemaan ympäristöä sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kaikkea sen toimintaan sovellettavaa sääntelyä.

2. Lainsäädännön noudattaminen yleisesti

Kaikessa toiminnassa on noudatettava soveltuvia lakeja, säädöksiä ja muita määräyksiä. Soveltuvia lakimääräisiä vaatimuksia on noudatettava, vaikka ne olisivat tässä ohjeessa esitettyä tiukempia.

Alla on erikseen korostettu sääntelyä, jonka noudattaminen on tässä käsiteltyjen asioiden osalta erityisen tärkeää. Myös muuta soveltuvaa sääntelyä on kuitenkin noudatettava tarkoin.

3. Kohtelu työpaikalla

Työntekijöiden työehtojen on noudatettava soveltuvan työlainsäädännön, kansainvälisten työoikeudellisten yleissopimusten sekä työehtosopimuksien vähimmäisvaatimuksia esimerkiksi työajan ja palkkauksen osalta.

Soveltuvia työturvallisuusvaatimuksia on noudatettava. Työntekijöille on järjestettävä turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet. Työpaikalla on oltava työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaava nimetty henkilö. Työpaikalla tulee olla riittävän selkeät ja kattavat riskipohjaiset työturvallisuus- ja työterveysohjelmat. Esimiesten tulee varmistaa, että työntekijät käyttävät työtehtävän luonteeseen nähden riittäviä turvavarusteita sekä osallistuvat tarvittaviin turvallisuuskoulutuksiin.

Työpaikalla on asianmukaisesti dokumentoitava kaikki työtapaturmat ja mahdolliset riskit sekä tehtävä niistä viipymättä tarvittavat ilmoitukset.

Työntekijöitä on kohdeltava kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Työympäristössä on torjuttava epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Kaikki väkivalta, ahdisteleminen ja kiusaaminen on kiellettyä.

4. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toiminnassa on noudatettava ihmisoikeuksia, mukaan lukien YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisia oikeuksia.
Toiminnassa ei saa hyödyntää lapsi-, pakko- tai orjatyövoimaa.

Edellä sanottu ei kuitenkaan estä tavanomaisia nuorten henkilöiden työharjoitteluita ja muita vastaavia yleisesti hyväksyttyjä harjoitteluita nuorten tutustuttamiseksi työelämään.

5. Korruptio

Toiminnassa ei saa suorasti tai epäsuorasti syyllistyä lahjontaan, korruptioon tai muuhun epäasialliseen vaikuttamiseen esimerkiksi saadakseen lisää liiketoimintaa, välttääkseen liiketoiminnan menettämistä taikka edistääkseen suotuista päätöksentekoa tai toimintaa viranomaisten puolelta.

Edellä tarkoitettuja epäasiallisia vaikuttamiskeinoja ovat muun muassa rahalliset korvaukset tai rahanarvoisten etujen tarjoaminen.

Tavanomaiset vähämerkitykselliset liikelahjat ja vieraanvaraisuus voivat kuitenkin olla sallittuja. Lahjojen tai palvelujen tulee kuulua normaaliin huomaavaisuuteen tai vieraanvaraisuuteen ja olla suuruudeltaan ja luonteeltaan sekä muutoinkin kohtuullisia ja hyväksyttäviä. Liikelahjojen antamisesta ja vieraanvaraisuudesta voidaan antaa tarkempia, esimerkiksi euromääräisiä, ohjeita.

Kaikkien rahalahjojen antaminen, tarjoaminen, hyväksyminen ja vastaanottaminen on kuitenkin kiellettyä.

6. Ympäristö

Toiminnassa on kohtuudella huomioitava sen ympäristövaikutukset. Toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia on pyrittävä rajoittamaan. Toiminnan ympäristöjalanjälkeä on pyrittävä pienentämään soveltuvin osin esimerkiksi asianmukaisilla prosesseilla, materiaalien käytöillä ja valinnoilla, minimoimalla toiminnassa syntyvät päästöt ja jätteet sekä hyödyntämällä jätteitä mahdollisimman tehokkaasti.

Työntekijöille on tarjottava koulutusta ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Koulutusvelvoite voidaan täyttää myös asianmukaisella kirjallisella ohjeistuksella.

Kaikessa toiminnassa on noudatettava soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä ja sen nojalla asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien mahdollisten ympäristölupien ehtoja.

7. Kilpailulainsäädäntö

Toiminnassa on noudatettava soveltuvia kilpailuoikeudellisia vaatimuksia. Toiminnassa on pyrittävä estämään kilpailua rajoittavaa toimintaa, kuten markkinoiden jakamista sekä hintojen ja tarjousten sopimista.

Toimintaan osallistuville henkilöille on tarjottava koulutusta kilpailuoikeuden asettamista vaatimuksista ja rajoitteista. Koulutusvelvoite voidaan täyttää myös asianmukaisella kirjallisella ohjeistuksella.

SFS:lla ja/tai sen edustamilla kansainvälisillä standardointijärjestöillä on lisäksi tarkemmat ohjeet kilpailulainsäädännön noudattamisesta standardointitoiminnassa. Näitä vaatimuksia on soveltuvin osin noudatettava tarkoin.

8. Immateriaalioikeudet ja luottamuksellisuus

Toiminnassa on kunnioitettava tekijän- ja teollisoikeuksia (eli immateriaalioikeuksia) sekä lakiin tai sopimukseen perustuvia salassapitovelvoitteita. Toiminnassa on huolehdittava, että luottamuksellista tietoa ei paljasteta kolmansille osapuolille ja että sitä käsitellään huolellisesti.

Mikäli syntyy perusteltu epäilys, että toiminnassa loukattaisiin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia, tulee tämä ilman aiheetonta viivästystä saattaa organisaation ylimmän johdon tietoon.

Mikäli syntyy perusteltu epäilys, että kolmas osapuoli loukkaisi SFS:n vastuulle kuuluvan standardin tai sen käännöksen tekijänoikeutta, tulee tästä ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa SFS:lle.

9. Henkilötiedot

Toiminnassa on noudatettava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vaatimuksia ja erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisia velvoitteita.

SFS:n tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittelyä osana standardointitoimintaa. Toiminnassa on soveltuvien osin varmistettava, että kaikkia henkilötietoja käsitellään näiden mukaisesti.

SFS:lla ja/tai sen edustamilla kansainvälisillä standardointijärjestöillä voi lisäksi olla tarkempia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Näitä on soveltuvin osin noudatettava.