Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka

SFS/SR 151 Öljytuotteet

Ryhmä seuraa sekä fossiilista alkuperää olevien että biomassasta valmistettujen öljytuotteiden laatustandardointia sekä polttoaineiden merkintöjen standardointia. Osallistumalla ryhmän toimintaan saat kattavaa ja asiantuntevaa tietoa öljytuotteiden teknisestä toimivuudesta sekä pysyt mukana tutkimus- ja kehitystyön huipulla.

Öljytuotteiden laatustandardointi

Laatustandardointi pitää sisällään öljytuotteiden näytteenotto-, analyysi- ja testimenetelmät sekä terminologian ja tuotteiden luokituksen ja määrittelyn. Öljytuotteet tarkoittavat polttonesteitä ja -kaasuja (lukuun ottamatta biometaania ja maakaasua), joita käytetään ajoneuvoissa sekä kiinteissä moottoreissa. Lisäksi öljytuotteiksi lasketaan myös muita kuin polttonesteitä, esimerkiksi voiteluaineet.

Standardien valmistelussa katsotaan öljytuotteiden teknistä kehitystä eteenpäin kuluville vuosikymmenille. Suuntana on bio-osuuden lisääminen polttoaineissa.

Standardien hyödyt

Standardien mukaisten öljytuotteiden käyttäminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja käyttäjilleen eikä se lyhennä öljytuotetta käyttävän moottorin tai laitteen käyttöikää. Esimerkiksi moottoribensiinin tulee täyttää standardin SFS-EN 228 Automotive fuels. Unleaded petrol. Requirements and test methods vaatimukset. Tässä standardissa määritellään raja-arvot muun muassa rikkipitoisuudelle ja tiheydelle. Standardin kansallisessa liitteessä määritetään Suomessa sovellettavat haihtuvuusluokat eri vuodenaikoina.

Standardeihin liittyvä lainsäädäntö

Standardien valmisteluun ja päivityksiin vaikuttaa voimakkaasti EU lainsäädäntö, kuten EU:n uusiutuvan energian direktiivi RED II, (EU) 2018/2001 ja polttoaineiden laatudirektiivi FQD, 2009/30/EY. Polttoaineiden merkinnöistä on säädetty vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetussa direktiivissä (2014/94/EU).

Osallistuminen kannattaa

SFS/SR 151 Öljytuotteet -standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Osallistumalla ryhmän toimintaan saat asiantuntevaa tietoa aihepiiristä ja pysyt mukana alan kehityksessä. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 19
Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
CEN/TC 441
Fuel labelling
ISO/TC 28
Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 4
Classifications and specifications

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi