Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Liikenne ja logistiikka / Suomalainen standardointi

SFS/TR 003 Palavien nesteiden jakeluasema

Työryhmä on perustettu päivittämään standardia SFS 3352:2014+A1:2020 Palavien nesteiden jakeluasema. Standardin päivityksen tavoitteena on tarkastella alan teknistä kehitystä ja sen vaikutusta standardiin sekä alaa koskevan lainsäädännön muutoksia.

Standardiin SFS 3352:2014 lisättiin vuonna 2020 maanpäällisiä bensiini- ja korkeaseosetanolisäiliöitä koskevia vaatimuksia sisältävä liite A. Samana vuonna aloitettiin koko standardin päivitys. Tulevassa standardissa otetaan muun muassa kantaa vaihtoehtoisten käyttövoimien sijoittamisesta jakeluasemille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Palavien nesteiden jakeluasema / E793 - SFS 3352:2014 + A1:2020
Tätä standardia sovelletaan nestemäisen polttoaineen jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan. Jakeluasemaan kuuluvat sen toimintaan liittyvät säiliöt, jakelulaitteet ja rakennukset. Jakeluasemaksi katsotaan myös tilapäinen jakelupiste, josta poltto- ainetta luovutetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi.

Tätä standardia ei sovelleta raideliikenteen polttoaineena käytettävän palavan nesteen jakeluun, lentopolttoaineiden jake- luun tarkoitettuun jakeluasemaan pois lukien lentobensiinin automaattiset jakelupisteet lentoasema-alueilla. Soveltamis- ala vastaa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/98) sekä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneu- voston asetuksen (444/2010) soveltamisalaa.

Standardin rakennemalleja voidaan käyttää soveltuvin osin ohjeena myös muita vastaavia palavien nesteiden jakelu- paikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Tässä standardissa ei ole käsitelty ylipaineeseen perustuvia polttoaineen siirtojärjestelmiä eikä niiden asettamia vaatimuk- sia jakeluasemarakenteelle.

Tätä standardia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti ennen sen julkaisemista rakennettuihin palavan nesteen jakeluasemiin. Tehtäessä olennaisia muutos- tai laajennustöitä näillä jakeluasemilla voidaan standardissa annettuja ohjeita kuitenkin soveltaa muutos- ja laajennustöiden käsittämässä laajuudessa soveltuvin osin.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi