Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Liikenne ja logistiikka / Suomalainen standardointi

SFS/TR 003 Palavien nesteiden jakeluasema

Työryhmä on perustettu päivittämään standardia SFS 3352:2014+A1:2020 Palavien nesteiden jakeluasema. Standardin päivityksen tavoitteena on tarkastella alan teknistä kehitystä ja sen vaikutusta standardiin sekä alaa koskevan lainsäädännön muutoksia.

Standardiin SFS 3352:2014 lisättiin vuonna 2020 maanpäällisiä bensiini- ja korkeaseosetanolisäiliöitä koskevia vaatimuksia sisältävä liite A. Samana vuonna aloitettiin koko standardin päivitys. Tulevassa standardissa otetaan muun muassa kantaa vaihtoehtoisten käyttövoimien sijoittamisesta jakeluasemille.

Osallistuminen työryhmään on maksutonta ja avointa kaikille tahoille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Palavien nesteiden jakeluasema / E793 - SFS 3352:2014 + A1:2020
Tätä standardia sovelletaan nestemäisen polttoaineen jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan. Jakeluasemaan kuuluvat sen toimintaan liittyvät säiliöt, jakelulaitteet ja rakennukset. Jakeluasemaksi katsotaan myös tilapäinen jakelupiste, josta poltto- ainetta luovutetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi.

Tätä standardia ei sovelleta raideliikenteen polttoaineena käytettävän palavan nesteen jakeluun, lentopolttoaineiden jake- luun tarkoitettuun jakeluasemaan pois lukien lentobensiinin automaattiset jakelupisteet lentoasema-alueilla. Soveltamis- ala vastaa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/98) sekä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneu- voston asetuksen (444/2010) soveltamisalaa.

Standardin rakennemalleja voidaan käyttää soveltuvin osin ohjeena myös muita vastaavia palavien nesteiden jakelu- paikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Tässä standardissa ei ole käsitelty ylipaineeseen perustuvia polttoaineen siirtojärjestelmiä eikä niiden asettamia vaatimuk- sia jakeluasemarakenteelle.

Tätä standardia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti ennen sen julkaisemista rakennettuihin palavan nesteen jakeluasemiin. Tehtäessä olennaisia muutos- tai laajennustöitä näillä jakeluasemilla voidaan standardissa annettuja ohjeita kuitenkin soveltaa muutos- ja laajennustöiden käsittämässä laajuudessa soveltuvin osin.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi