Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Suomalainen standardointi / Turvallisuus / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/TR 006 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka

Työryhmä on perustettu päivittämään standardia SFS 3350:2016 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat. Standardin päivityksen tavoitteena on tarkastella alan teknistä kehitystä ja sen vaikutusta standardiin sekä alaa koskevan lainsäädännön muutoksia.

Osallistuminen työryhmään on maksutonta ja avointa kaikille tahoille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat / E932 - SFS 3350:2016
1.1 Tätä standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on 500 m3 tai enemmän sekä siellä oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin.

1.2 Standardi käsittelee ensisijaisesti palavien nestemäisten kemikaalien varastointia maanpäällisissä säiliöissä. Varastossa voi olla yksi tai useampi säiliö.

1.3 Standardi on laadittu pitäen lähtökohtana palavien nestemäisten kemikaalien syttymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyviä ominaisuuksia, mahdollisten palojen leviämistä sekä palotilanteiden hallintaan liittyviä vaatimuksia. Standardissa on otettu huomioon myös mahdollisten höyrypilvien muodostuminen. Mikäli varastoitavilla palavilla nesteillä on muita varastoinnissa vaaraa aiheuttavia ominaisuuksia, tulee ne aine- ja tapauskohtaisesti ottaa erikseen huomioon.

1.4 Tämän standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö standardeineen.

1.5 Tämä standardi käsittelee lisäksi vartioinnin ja kulunvalvonnan järjestelyitä.

1.6 Tätä standardia ei sovelleta palavan nesteen jakeluasemiin, joissa noudatetaan standardia SFS 3352.

On huomattava, että jotkin tämän asiakirjan yksityiskohdat saattavat olla patenttioikeuksin suojattuja.SFS ei vastaa tällaisten patenttioikeuksien yksilöimisestä.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi