Siirry sisältöön

SFS Finska Standarder rf dataskyddsbeskrivning - Offentligt tillgängliga standarder

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur SFS Finska Standarder rf ("SFS"), i egenskap av ansvarsfull personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter för att göra vissa standarder tillgängliga för dig kostnadsfritt via SFS webbtjänst.

1. Personuppgifter som behandlas

När du registrerar dig som användare av SFS webbtjänst samlar SFS in och behandlar den information krävs för registreringen, som ditt användarnamn, namn och e-postadress.
SFS samlar också in analysdata om hur dess webbplatser och tjänster används. Dessa beskrivs mer i detalj nedan.

Ovanstående information erhåller SFS huvudsakligen från dig när du registrerar dig som användare av SFS webbtjänst. Analysdata samlas in via analystjänsten som beskrivs mer detaljerat nedan.

2. Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

SFS gör vissa standarder tillgängliga på din begäran. SFS behandlar den information som samlas in i samband med din registrering baserat på sitt berättigade intresse att behandla din förfrågan om tillgång till en viss standard.

SFS kan också behandla dina uppgifter för att tillgodose sina berättigade intressen, om det är nödvändigt för att försvara sig mot eller göra rättsliga anspråk.
Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering i den mening som avses i lag.

3 Utlämnande och överföring av dina personuppgifter

SFS kommer inte i regel att lämna ut information om dig till andra. SFS använder dock tjänsteleverantörer för att samla in och behandla ovanstående uppgifter. Sådana tjänsteleverantörer kan inkludera företag från vilka SFS köper IT-tjänster såsom serverutrymme, datacentertjänster eller liknande. SFS använder även en extern tjänsteleverantör för att skicka direktmarknadsföring. Dessa tekniska tjänsteleverantörer agerar som s.k. personuppgiftsbiträden för SFS räkning. Avtalen mellan SFS och dessa tjänsteleverantörer säkerställer en säker behandling av dina personuppgifter även i dessa situationer.

Du kan kontakta SFS om du har frågor om hur dina uppgifter lämnas ut eller överförs till andra.

4. Kakor och webbanalys

SFS använder kakor på sin webbplats. Kakor är små datafiler som överförs till din dator när du besöker webbplatsen. Kakorna lagras i samband med de filer som används av din webbläsare. Vissa kakor lagras under din session, andra under en längre tid.

Kakor kan delas in i fyra kategorier: nödvändiga, funktionella, analytiska och marknadsföringskakor. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera tekniskt. Dessa kakor samlar inte in någon information om användaren som kan användas för marknadsförings- eller analysändamål.

Funktionella kakor, å andra sidan, förbättrar webbplatsens funktion, till exempel genom att göra det möjligt för en chat-bot att fungera. Analytiska kakor samlar in anonyma data och statistik för att utveckla webbplatsen. Marknadsföringskakor kan t.ex. användas för att rikta reklam till en webbplatsanvändare. Dessutom kan webbplatsen ha plug-ins för sociala medier, t.ex. som du kan använda när du är inloggad på ett konto för sociala medier.

För kakor som inte är tekniskt nödvändiga kommer SFS att be om ditt samtycke till användningen av kakor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men detta påverkar inte legaliteten av de åtgärder som redan vidtagits.

De webbanalystjänster som SFS använder samlar in information om hur SFS webbplatser och tjänster används, vilket innehåll användaren ser, hur användaren navigerar mellan sidor, var och hur användaren kom till SFS tjänst, om användaren har besökt sidan eller tjänsten tidigare, användarens webbläsarinställningar och liknande information. Under vissa omständigheter kan informationen vara personligt identifierbar. Information kan också samlas in genom användning av cookies.

För närvarande använder SFS följande analystjänster:

  • Google Analytics. SFS använder Google Analytics för de ändamål som anges ovan. Du kan läsa mer om de personuppgifter som samlas in av tjänsten här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
  • Matomo. SFS använder Matomo-tjänsten, som inte baserar sig på kakor, för sin webbutik (sales.sfs.fi). Tjänsten använder inte spårningskakor, datan används endast för interna SFS-analysändamål och delas inte eller kombineras med någon annan data, besökare spåras inte på olika webbplatser och besökare på webbplatsen identifieras inte. Du kan läsa mer om tjänstens dataskyddsbeskrivning här: https://matomo.org/privacy/.

Du kan hitta mer detaljerad information om de cookies som används på SFS webbplats och de kakor som används av SFS webbutik.

5. Internationella utlämnanden eller överföringar av personuppgifter

SFS kommer inte i regel att lämna ut eller överföra dina personuppgifter utanför EU/EES. Under vissa begränsade omständigheter kan SFS dock komma att lämna ut eller överföra dina personuppgifter till en mottagare i ett så kallat tredje land utanför EU/EES vars lokala lagstiftning inte säkerställer en nivå av dataskydd som motsvarar den av EU. Exempelvis kan vissa av de tekniska tjänsteleverantörer och webbanalystjänster som SFS använder och som nämns ovan lagra eller behandla dina personuppgifter i ett sådant tredje land.

I dessa situationer har SFS i regel ingått ett avtal med den berörda parten i enlighet med EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler för att säkerställa en säker behandling av personuppgifter även i tredje land. Om utlämnandet eller överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som SFS har ingått med eller till förmån för dig, eller om något annat rättsligt undantag är tillämpligt, använder SFS dock inte nödvändigtvis standardavtalsklausulerna.

SFS kommer också att se till att personuppgifterna i övrigt behandlas säkert och lagligt utomlands. SFS tillhandahåller mer detaljerad information om internationella överföringar av dina personuppgifter vid behov.

6. Lagringstiden för dina personuppgifter

SFS sparar de personuppgifter som samlas in i samband med din registrering så länge som du har ett giltigt användarkonto för SFS webbtjänst. Du kan när som helst begära att ditt användarkonto raderas.

SFS sparar information om ditt samtycke till marknadsföring tills du ändrar ditt samtycke. Användarspecifika webbanalysdata kommer att sparas i högst 38 månader från insamlingsdatumet.

Därutöver kan SFS komma att behålla uppgifter gällande rättsliga anspråk under en längre tid än vad som anges ovan ifall SFS har skälig anledning att misstänka att det är nödvändigt för eventuella framtida rättstvister eller liknande.

Vid utgången av de lagringsperioder som beskrivs ovan kommer dina personuppgifter antingen att förstöras eller anonymiseras så att de inte längre är personligt identifierbara.

7. Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning gällande de personuppgifter som avses ovan inkluderar:

(a) att inspektera de personuppgifter som SFS har om dig och, under vissa omständigheter, att begära en kopia av dina uppgifter eller överföring till ett annat informationssystem;
(b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig information;
(c) begära att föråldrad eller onödig raderas;
(d) begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina uppgifter i väntan på att något annat anspråk som rör dina uppgifter avgörs;
(e) invända mot användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring eller, om din särskilda personliga situation så kräver, mot användningen av dina uppgifter baserat på SFS berättigade intresse.

I situationer där SFS behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte legaliteten av någon åtgärd som vidtagits innan samtycket återkallades.

Om du är missnöjd med hur SFS har hanterat dina personuppgifter kan du också lämna in ett klagomål till de behöriga dataskyddsmyndigheterna. I Finland är detta dataombudsmannens byrå (se tietosuoja.fi).

8. Kontakter

Om du har några frågor om denna dataskyddsbeskrivning eller dina personuppgifter kan du kontakta SFS med hjälp av följande kontaktuppgifter:

SFS Suomen Standardit ry
Malmgatan 34, 00100 Helsingfors
PB 130, 00101 Helsingfors
Tel: 09 149 9331
E-post: standardeista@sfs.fi

9. Förändringar

SFS kan komma att uppdatera detta dokument. Vid behov kommer väsentliga ändringar att meddelas separat.

Denna dataskyddsbeskrivning träder ikraft 27.6.2024.