Siirry sisältöön
13.11.2017 Artikkeli

Standardit ovat perustyökaluja

Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusjohtaja Sami Nikander tietää, miten kemianteollisuudessa edistetään vastuullista liiketoimintaa.

Standardit tulivat Sami Nikanderille tutuiksi jo 20 vuotta sitten, kun mies tuli töihin Kemian­teollisuuteen ja sai tehtäväkseen vetää ja ke­hittää standardointitoimintaa. Kemianteollisuu­den etujärjestössä oli siihen asti tyydytty seuraamaan standardointia, mutta nyt oli tarkoitus nostaa kier­roksia ja osallistua standardien laatimiseen.

Ensikosketuksen standardeihin Nikander oli saa­nut opiskeluaikoinaan ympäristölaboratoriossa, jos­sa hyödynnettiin standardoituja analyysimenetel­miä.

– Tiesin jo ennalta, että on olemassa sellainen asia kuin standardi, Nikander nauraa.

Vuosien varrella Nikanderille ovat tulleet tutuiksi standardien laatiminen ja niihin vaikuttaminen sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Nyttemmin hän on kuitenkin jättänyt käytännön standardointi­työn muiden hoteisiin. Viimeksi Sami Nikander kan­toi kortensa standardikekoon 2010-luvun alkupuolel­la, jolloin hän oli mukana laatimassa muun muassa ympäristöjohtamisen ISO 14000 -standardisarjaa.

Uuteen pestiin

Elokuun alusta Nikander on toiminut Kemianteollisuu­dessa vastuullisuusasioista vastaavana johtajana. Lisäk­si hän toimii Kumiteollisuus ry:n toimitusjohtajana.

– Istun tavallaan kahdella pallilla, joten työpäiviini mahtuu hyvinkin erilaisia asioita. Yhtenä hetkenä saa­tan olla mukana pohtimassa energia- ja ilmastopolitiik­kaa ja sen perään vaikkapa materiaalitehokkuutta tai tuotannon turvallisuutta ja tuotteiden vastuullisuutta. Sitten pitääkin heti perään keksiä jollekin syntymäpäi­välahja!

Nikander on tavalla tai toisella sotkeentunut kaik­kiin Kemianteollisuuden vastuullisuusasioihin, oli kyse sitten energiasta, kemikaaliturvallisuudesta, ympäris­tö- ja turvallisuusasioista tai omaehtoisesta vastuulli­suustyöstä.

Standardit luovat raamit

Standardit ovat monella tapaa mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa.

Kansainväliset hallintajärjestelmästandardit, esi­merkiksi ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja laadun ISO 9000 -standardit, ovat kestävän kehityksen perustyökaluja ja muiden hallintajärjestelmästandardien ohella yleisessä käytössä kemianteollisuudessa.

– Jos haluaa olla mukana jossain arvoketjussa, näi­den asioiden pitää olla hallussa. Standardit luovat raa­mit, joiden avulla vastuullisuuden johtamista viedään eteenpäin. Kehitettävää riittää edelleen etenkin sosiaa­lisen vastuun saralla, Nikander sanoo.

Vastuullisuusasioissa kehitystä luotsaavat maail­manlaajuiset megatrendit, ja yhä useammat yritykset ja organisaatiot miettivät nyt omaa vastuullisuuttaan.

Kemianteollisuus on kunnostautunut vastuullisuu­dessa. Alan omaehtoinen vastuullisuusohjelma, Responsible Care, on ainoana mainittu erikseen yhteiskun­tavastuun kansainvälisessä ISO 26000 -ohjeistuksessa.

Suuntaviivat maailmalta

Vuodenvaihteesta lähtien Sami Nikander on johtanut puhetta SFS:n standardisointilautakunnassa.

Eri sidosryhmien edustajista koostuva elin päättää muun muassa Suomen standardointijärjestelmän toimintaperiaatteista ja kehittää sitä.

Nikander muistuttaa, että standardoinnin suunta­viivat ovat jo pitkään tulleet maailmalta.

– Jatkossa pyrimme entistä paremmin varmista­maan, että suomalaisten toimijoiden edut huomioi­daan niin eurooppalaisessa kuin maailmanlaajuisessa standardointipolitiikassa. Työ lähtee siitä, että olem­me eri toimielimissä riittävästi edustettuna ja että meil­lä on näkemyksiä. Tässä meillä on vielä työsarkaa, sil­lä toiminta voisi olla nykyistä järjestelmällisempää ja määrätietoisempaa.

Kuka?

Sami Nikander, diplomi-insinööri

Vastuullisuudesta vastaava johtaja Kemianteollisuus ry:ssä, standardisointilautakunnan puheenjohtaja.

Kahden kouluikäisen tytön isä harjoittaa nöyryyttä opettelemalla karatea.

Julkaistu Presiis-lehden numerossa 2/2017.

Teksti: Marjo Kanerva

Kuva: Minna Kurjenluoma

Lue myös: Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja