Siirry sisältöön

Energia-ala

Energia-alan standardeihin kuuluvat energian- ja lämmönsiirtotekniikkaa, öljy- ja maakaasuteollisuutta sekä kiinteitä biopolttoaineita koskevat standardit. Standardeja käyttämällä voidaan täyttää rakennusten energiatehokkuusvaatimukset sekä ottaa huomioon energia-alan turvallisuus ja ympäristövaikutukset.

Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

EU:n ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Tätä varten tarvitsemme energiatehokkaita ratkaisuja ja uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa energian varastoinnilla on suuri merkitys.

Puhdas ja kustannustehokas uusiutuva energia, sen varastointi ja siihen tarvittavat teknologiat tuovat mukanaan uusia haasteita, joita pyritään ratkaisemaan kehittämällä standardeja.

Suomessa bioenergia on merkittävä uusiutuvan energian lähde. Biomassoista voidaan jalostaa kaasumaisia, nestemäisiä sekä kiinteitä polttoaineita. Kiinteille biopolttoaineille on laadittu tuote-, terminologia-, luokitus-, testaus-, laadunvarmistus- ja näytteenottostandardeja. Standardeilla pyritään edistämään bioenergian hyödyntämistä ja biopolttoaineiden kauppaa.

Standardien avulla energiatehokkaita rakennuksia

Energiatehokkuus on tärkeää ilmastonmuutoksen, energian saatavuuden, kustannusten alentamisen ja ympäristönsuojelun vuoksi. Energiatehokkuusstandardit eli EPBD-standardit (Energy Performance of Buildings Directive) ovat laskentastandardeja energiatehokkuudeltaan parhaiden ja soveltuvimpien rakennus- ja taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi ja rakennuksilta edellytettyjen energiatehokkuusvaatimusten saavuttamiseksi.

Standardeista hyötyvät rakennusteollisuus ja rakennusliikkeet, rakennusmateriaalien ja asennustarvikkeiden valmistajat, lainsäätäjät ja muut viranomaiset, kiinteistövälitys, rakennusten omistajat, suunnittelijat, ohjelmistotalot sekä tutkijat.

EPBD-standardit

EPBD-standardeista voit lukea lisää rakentamisen aihealueen esittelysivulta.

Standardit lisäävät turvallisuutta ja vähentävät ympäristöhaittoja

Öljytuotteiden standardointityö liittyy keskeisesti moottoripolttoaineiden bio-osuuksien nostamiseen sekä täysin uusiin ei-fossiilista alkuperää oleviin polttonesteisiin.

Maakaasun toimitus- ja käyttöympäristö on muuttumassa voimakkaasti. Perinteisen putkikaasun rinnalle on kehittymässä biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen perustuva infrastruktuuri. Standardien avulla voidaan varmistua uudenlaisen logistiikan ja uusien käyttökohteiden turvallisuudesta. Myös nestekaasua käyttävien laitteiden tai laitteistojen toimivuus ja turvallisuus pohjautuvat standardeihin.

Jakeluasemastandardi varmistaa sen, että tankkaaminen on autoilijoille turvallista. Standardin mukaisesti rakennettu jakeluasema täyttää palo- ja räjähdysturvallisuusvaatimukset eikä aiheuta päästöjä maaperään tai vesistöihin.

Palavia nesteitä varastoivat tai tuottavat yritykset voivat soveltaa laitostensa rakentamisessa, huollossa ja toiminnassa alan standardeja. Näin ne pystyvät varmistamaan siellä työskentelevien henkilöiden turvallisuuden ja minimoimaan ympäristöön aiheutuvat päästöt. Palaviin nesteisiin ja kemikaaleihin liittyviä standardeja ovat muun muassa:

SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema

SFS 3350:2016 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat

SFS 3353:2019 Palavien kemikaalien tuotantolaitos

SFS 3355:2020 Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella