Siirry sisältöön

SFS:n strategia

Olemme aloittaneet vuoteen 2030 ulottuvan uuden strategiakauden sloganilla: SFS - Tehokkaampi ja turvallisempi maailma.

Strategia on ajattelua, joka ohjaa tekemistä niin, että tuloksena on onnistuminen.

Robert A. Burgelman

SFS on eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja maailmanlaajuisen ISOn jäsen ja kansallinen keskusjärjestö. Suomessa eri toimialojen eurooppalainen ja maailmanlaajuinen standardointi on jaettu useisiin standardointiorganisaatioihin, toimialayhteisöihin, jotka ovat sopimussuhteessa SFS Suomen Standardit ry:n kanssa. Tämä kokonaisuus muodostaa suomalaisen standardointiyhteisön.

CENissä ja ISOssa on tiiviisti valmisteltu uutta strategiaa vuoteen 2030. Käydyissä keskusteluissa on noussut esiin hyvin saman tyyppisiä strategisia kysymyksiä kuin SFS:n strategiatyössä. Kaiken kaikkiaan SFS:n strategia on hyvin linjassa CENin ja ISOn strategioiden kanssa.

SFS:n Strategia 2030 on elävä muutosstrategia, jota arvioidaan säännöllisesti. Sen tarkoitus ei ole kuvata kaikkea SFS:n toimintaa.

SFS:n missio

Kestävää kasvua ja hyvinvointia standardoinnin yhteistyöllä ja standardien käytöllä

Olemme yhteistyön rakentaja ja mahdollistaja. Palvelujemme avulla standardien laadintaan osallistutaan ja niitä käytetään tuloksekkaasti. Vaikuttavuutemme ulottuu hyvinvoinnin luontiin asti tuottavuuden ja kestävän kasvun kautta:

Innovaatiot → Tuottavuus → Kilpailukyky → Kestävä kasvu →Työllisyys → Hyvinvointi

SFS:n slogan

SFS – Tehokkaampi ja turvallisempi maailma

Tehokkuus pitää sisällään toimivuuden sekä kestävän kehityksen kannalta tärkeät resurssi- ja energiatehokkuuden. Standardit ovat tie tehokkaiden ratkaisujen kaupallistamiseen ja levittämiseen maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tarpeet luovat yrityksille ja organisaatioille valtavia uusia mahdollisuuksia jatkuvasti. Standardien avulla yritykset voivat tehostaa toimintojaan ja tuoda nopeasti markkinoille tuotteita ja ratkaisuja kaupallisessa mittakaavassa.

Tehokkuus ja turvallisuus näkyvät esim. toimitusketjujen joustavassa valinnassa, logistiikkajärjestelyissä, prosesseissa, terveydenhuollossa ja kuluttajaturvallisuudessa.

SFS:n visio 2030

SFS toimii vuonna 2030 digitaalisessa eturintamassa ja luo merkittävää, mitattavaa arvoa asiakkailleen.

SFS:n tavoitteet 2030

Asiakkaina on enemmistö yli viisi henkilöä työllistävistä suomalaisista yrityksistä.

Suomella on useita ISO- ja CEN-sihteeristöjä (TC, SC).

Tavoitteena on kasvattaa sekä vuosittaista ostavien asiakkaiden että standardointiin osallistuvien määrää merkittävästi. Osallistujiksi pyritään saamaan mukaan erilaisia tahoja, jotta näkemykset tulevat huomioitua laajasti. Tavoitteita seurataan ja mitataan systemaattisesti, erityisesti standardointiin osallistuvien osalta koko standardointiyhteisön laajuudelta. Erityishuomio kiinnitetään strategisesti tärkeisiin horisontaalisiin ja toimialarajat ylittäviin aihealueisiin, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Näiden osalta luodaan yhteiset, synergiaa luovat pelisäännöt työryhmiin osallistumiselle ja tiedonvaihdolle.

Edellä kerrottuihin tavoitteisiin päästään tekemällä valintoja oheisen toimintamallin pohjalta.

SFS:n toimintamalli

Strategiset valinnat

Vuoden 2030 tavoitteet saavutetaan asettamalla seuraaville SFS:n arvon luonnin kannalta kriittisille kokonaisuuksille haastavat tavoitteet ja toimiva seuranta vuosittain:

  1. ainutlaatuinen asiakaskokemus tuotteilla ja osallistumistyökaluilla
  2. aktiivinen sidosryhmätyö ja vaikuttaminen sekä toimialayhteisöjen hyvä yhteistyö

Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen kulmakivenä on vahva asiakasymmärrys ja asiakkaiden tarpeista lähtevä tuotekehitys ja toiminnan kehitys.

Lisäksi toteutetaan jatkuva, koko organisaation läpileikkaava systemaattinen kehittämistyö seuraaville teemoille:

  1. johtaminen
  2. osaaminen ja resursointi – erityisesti arvon luonnin kannalta kriittisille kokonaisuuksille
  3. toimintakulttuuri ja uudistuminen – tavoitteena kokonaisoptimoiva organisaatio ja hajautettu järjestelmä/standardointiyhteisö
  4. digitalisointi ja toimivat prosessit.