Siirry sisältöön

CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan tai maahantuojan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevan EU-lainsäädännön vaatimukset. EU-säädöksissä CE-merkintä vaaditaan aina tietyiltä tuoteryhmiltä kuten leluilta ja sähkölaitteilta. Joissakin tuoteryhmissä CE-merkintä edellyttää testaamista.

CE-merkintä helpottaa tuotteiden liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai maahantuottaja ilmoittaa, että tuote täyttää EU:n säädösten vaatimukset ja on läpikäynyt asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt. CE-merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan sitä edellytetään tuotteilta, joita koskevat EU-direktiivien vaatimukset.

Tällä hetkellä CE-merkintää edellyttäviä tuotekohtaisia direktiivejä on hieman yli 20. CE-merkintä on aina oltava muun muassa

  • leluissa
  • koneissa
  • hisseissä
  • sähkölaitteissa
  • henkilönsuojaimissa
  • tietyissä rakennustuotteissa
  • kaasulaitteissa
  • mittauslaitteissa.

CE-merkki ei kuitenkaan ole yleinen turvallisuus- tai laatumerkki, vaan osoitus EU-lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä.

CE-merkki ei ole yleinen turvallisuus- tai laatumerkki vaan osoitus EU-lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä.

Jos tuote ei kuulu direktiivien sääntelyalaan, sitä ei saa varustaa CE-merkinnällä. Mikäli CE-merkintää käytetään väärin, tuotteita valvovat viranomaiset voivat puuttua asiaan ja esimerkiksi poistaa tuotteen markkinoilta. CE-merkin väärinkäytöstä voidaan myös rangaista.

Lisätietoja CE-merkittävistä tuoteryhmistä

Tukesin sivuilla

Miten tuote saa CE-merkinnän?

CE-merkintää voi hakea direktiivin alaisille tuotteille monilla eri tavoilla. Joissakin tapauksissa riittää valmistajan vakuutus, ja toisinaan merkinnän saamiseksi on käytettävä niin kutsuttuja ilmoitettuja laitoksia, jotka ovat pätevyytensä osoittaneita, jäsenmaiden nimeämiä arviointilaitoksia.

Direktiiveihin sisältyy toisinaan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä vaatimuksia. Esimerkiksi tietyt tuotteet on testautettava ennen CE-merkintää. Lisäksi voidaan edellyttää tyyppitarkastusta ennen merkinnän tekoa. Tyyppitarkastusta vaaditaan esimerkiksi henkilönsuojainten ja vaarallisten koneiden osalta.

Tyyppitarkastuksia tekevät ilmoitetut laitokset. Viranomaisten vastuulla olevan markkinavalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että määräysten vastaiset tuotteet poistetaan markkinoilta.

Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä

Rakennustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten täyttymistä. Rakennustuotteiden käyttäjien tehtävänä on tarkistaa, että CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaisten asettamat vähimmäisvaatimustasot aiotussa käyttökohteessa.

Lisää tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä saa hEN Helpdeskistä.

Standardit auttavat CE-merkinnän vaativien tuotteiden valmistusta

Direktiivien vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistusta helpottamaan eurooppalaiset standardointijärjestöt laativat EU:n ja Eftan toimeksiannosta standardeja. Suomessa SFS vahvistaa nämä standardit SFS-EN-standardeiksi. EN-tunnus kertoo standardin olevan eurooppalainen standardi, ja SFS-tunnuksesta käy ilmi, että standardi on vahvistettu Suomessa.

Standardien avustavan roolin taustalla on EU:ssa 1980-luvulla hyväksytty teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ”uusi lähestymistapa”. Tässä menettelyssä
direktiiveissä esitetään vain olennaiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja
kuluttajansuojelua koskevat vaatimukset ja standardeja laativilta alan toimijoilta tilataan
yksityiskohtaisia standardeja säädöstenmukaisten tuotteiden valmistusta
helpottamaan.

Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskan kielen sanoista Conformité Européenne, eurooppalainen vaatimustenmukaisuus.

Ohjeet merkinnän käytöstä löytyvät asianomaisista direktiiveistä ja yleisohjeet CE-merkinnästä EU:n asetuksen 765/2008 artiklasta 30 ja päätöksestä 768/2008/EY.

SFS-käsikirja 133 CE-merkintä. Perustiedot SFS:n verkkokaupassa