Siirry sisältöön

ISO 22000 Elintarviketurvallisuus

Elintarvikealalla tuotteiden turvallisuus on vaatimus, jonka täyttämisessä ei ole varaa epäonnistua. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät ovat keskeisessä roolissa elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa.

Tunnus:SFS-EN ISO 22000:2018
Nimi:Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Elintarvikeketjuun kuuluvia organisaatioita koskevat vaatimukset

ISO 22000 oman tuotannon ja viennin hyväksi

Lainsäädäntö asettaa Suomessa ja Euroopassa elintarviketuotantoon tiukkoja vaatimuksia, ja meillä niiden noudattamista valvoo Ruokavirasto. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi ISO 22000 on työkalu vaatimusten noudattamiseen, riskien hallintaan ja toiminnan kehittämiseen.

ISO 22000:ta käyttämällä organisaatio voi osoittaa tuotannon, kuljetusten ja tarjoilun täyttävän kansainväliset elintarviketurvallisuuden olennaiset kriteerit niin, että kuluttajan on turvallista nauttia ruokansa.

ISO 22000:n perusteella laadittava elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa jatkuvasti, ja se huomioi myös paikallisen lainsäädännön. Hallintajärjestelmässä tärkeää on organisaation oma sitoutuminen turvallisen ruoan tuotantoon ja ruoan turvallisuudesta kertominen siitä kiinnostuneille osapuolille. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän toimintaa voi valvoa omatoimisesti sisäisten auditointien tai esimerkiksi ulkopuolisen sertifioijan avulla.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä sopii kaikkien elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden käyttöön. Käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistajat, varastoijat ja jälleenmyyjät, ruokapalveluiden tuottajat sekä elintarvikkeiden valmistukseen ja tarjoiluun liittyvien pakkausten ja muiden astioiden valmistajat. Hallintajärjestelmä sopii myös rehunvalmistajille ja muille eläinten ruokien tuottajille.

ISO 22000 maahantuonnin tukena

Elintarvikkeita ja niiden valmistusta koskeva lainsäädäntö ei ole kaikkialla yhtä tiukka kuin Suomessa tai Euroopassa. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardi ISO 22000 paikkaa osaltaan tätä eroa.

Standardi edellyttää aina paikallisten lakien ja säädösten noudattamista, mutta jos ne ovat kansainvälisesti katsottuna riittämättömät, standardi auttaa saavuttamaan kansainvälisesti hyväksi katsotun tason. Standardi on siis avuksi myös elintarvikkeiden ja raaka-aineiden maahantuojille. Jos elintarvikkeiden tuottaja on sertifioinut toimintansa ISO 22000 -standardin mukaisesti, maahantuoja tietää, että kansainväliset vaatimukset täyttyvät.

Standardin ominaisuudet ja hyödyt

ISO 22000 -standardi

 • on yhteensopiva muiden ISOn hallintajärjestelmästandardien kanssa
 • sisältää kaksi johtamisen mallia (PDCA-mallia, Demingin ympyrää): toinen hallintajärjestelmälle ja toinen tuotannolle. Yhdessä käytettynä malleilla voi toteuttaa HACCP-omavalvontaa.
 • erottelee tuotantoon ja liiketoimintaan liittyvät riskit toisistaan
 • antaa selvät kuvaukset kriittisten hallintapisteiden (CCP:n), riskinhallinnan erityistukiohjelmien (OPRP:n) ja tukiohjelmien (PRP:n) eroista
 • määrittää toimitusketjun entistä laajemmin tavarantoimittajasta asiakkaaseen
 • edellyttää ylimmän johdon sitoutumista
 • on tarkoitettu nykyaikaisen elintarviketeollisuuden käyttöön
 • huomioi sidosryhmät.

Tukiohjelmat riskien hallinnalle

ISO 22000 -standardiin liittyy elintarvikeketjun eri vaiheiden riskien hallintaa tarkemmin määritteleviä tukiohjelmia, jotka on julkaistu teknisinä spesifikaatioina (ISO/TS 22002 -sarja). Niitä on laadittu

 • elintarvikkeiden valmistukselle (Osa 1)
 • catering-palveluille (Osa 2)
 • alkutuotannolle (Osa 3)
 • pakkausmateriaalin valmistukselle (Osa 4)
 • kuljetuksille (Osa 5)
 • rehuille (Osa 6).

Katso tapahtumatallenne ja esitysmateriaalit tilaisuudesta Elintarvikeketjun riskienhallinta ja ISO 22000 -standardit toukokuulta 2019.