Siirry sisältöön

SFS 6000 Pienjännitesähköasennusten standardisarja

SFS 6000 -sarjan standardit ovat tärkeitä työkaluja sähköasennusten suunnittelijoille ja tekijöille asennusten turvallisuuden varmistamiseksi. Niitä noudattamalla täytetään myös viranomaismääräysten vaatimukset.

Tunnus:SFS 6000 -sarja
Nimi:Pienjännitesähköasennukset

Sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttyvät standardeja noudattamalla

Sähköasennusten turvallisuutta koskevat määräykset annetaan sähköturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista. Säädöksissä annetaan turvallisuuden perusvaatimukset ja periaate, jonka mukaan määräysten vaatimukset täytetään standardeja noudattamalla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes julkaisee luettelon standardeista, joita noudattamalla katsotaan sähköturvallisuuslain vaatimusten täyttyvän. SFS 6000 -sarjan standardit ovat keskeisiä sähköturvallisuuslain vaatimusten noudattamisessa.

Valmistajan on liitettävä sähkölaitteeseen CE-merkintä vakuutuksena siitä, että se täyttää sille EU:n säädöksissä asetetut vaatimukset.

Standardisarja SFS 6000 sisältää yhteensä 39 yksittäistä standardia, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Ne on koottu ja julkaistu SFS-käsikirjassa 600 Pienjännitesähköasennukset.

Standardeissa on huomioitu kansalliset ominaispiirteet

Sähköasennusten kohdalla ei yleensä päästä kansainvälisesti täysin yhtenäisiin standardeihin, sillä muun muassa ilmasto ja muut luonnonolosuhteet sekä kansalliset rakentamisen käytännöt vaikuttavat sähköasennuksiin. Tällöin vaatimustasoa yhtenäistetään niin sanotuilla HD-harmonisointiasiakirjoilla, tai jos käytetään eurooppalaisia EN-standardeja, niihin liittyy myös kansallisia lisävaatimuksia. Käytännössä eri maiden sähköasennuksiin liittyvät standardit ovat kuitenkin lähellä toisiaan.

Suomen kansalliset olosuhteet huomioon ottavat sähköasennuksiin liittyvät standardit on valmistellut sähköteknisen alan standardisointijärjestö SESKO eurooppalaisen standardisointijärjestön CENELECin ja maailmanlaajuisen IEC:n esikuvastandardien pohjalta.