Siirry sisältöön

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristönäkökulmat huomioivassa toiminnassa ja ympäristönsuojelussa yhteiset tavat ja näkökulmat tuovat parhaita tuloksia. Standardointi koskee esimerkiksi ympäristöjohtamisen työkaluja, energiatehokkuutta, ilmastomuutoksen hillintää, kestävää yhdyskuntakehitystä ja kiertotaloutta.

Standardit avuksi ympäristöjohtamiseen

Ympäristöjohtamisen standardi ISO 14001 on maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatiot voivat hallita toimintansa vaikutuksia ympäristöön ja saavuttaa ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteensa ja vaatimuksensa.

Aihepiirin kansainvälistä standardointityötä tehdään jatkuvasti, ja ympäristöjohtamisen standardeja on olemassa jo kymmeniä. Tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kestävä rahoitus ja kiertotalous.

Menetelmästandardeilla mitataan ja seurataan ympäristön tilaa

Ympäristöön liittyvät menetelmästandardit käsittelevät ympäristön- ja terveydensuojelua. Menetelmästandardit ovat ympäristön tilan tutkimisen, seurannan ja valvonnan apuvälineitä. Ne kattavat monia aihealueita, kuten jätehuollon, ilman, veden ja maaperän laadun sekä säteilyn ja melun.

Standardinmukaisilla tutkimus- ja seurantamenetelmillä saadaan kansainvälisesti ja tieteellisesti vertailtavia tuloksia. Standardit tukevat myös EU-lainsäädännön toimeenpanoa. Esimerkiksi monissa direktiiveissä viitataan standardeihin, joiden noudattaminen on mittausten hyväksyttävän laadun edellytys.

Standardit kestävän kehityksen työkaluina

Kestävä kehitys on tärkeä näkökulma kaikkien standardien laadinnassa. Standardeissa huomioidaan toiminnan vaikutukset talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Standardeihin kootut termit, määritelmät ja ohjeet ovat avuksi kestävän kehityksen suunnittelun alkumetreiltä lähtien yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Termien ja määritelmien lisäksi monet standardit tarjoavat keinoja kestävän kehityksen edistymisen mittaamiseen; ohjeiden avulla voi mitata sekä lähtötason tilanteen että edistymistä. Näitä ominaisuuksia löytyy esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden standardisarjasta ISO 52000.

Monille aloille on olemassa omia standardeja kestävän kehityksen ratkaisuista. Tällaisia ovat tällä sivulla jo lueteltujen lisäksi esimerkiksi tulevaisuuden kaupunkisuunnittelu, rakentaminen, sekä puuteollisuus ja puupohjaiset tuotteet.

Kansainvälinen standardointi on mukana edistämässä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Sen lisäksi Euroopassa standardit ovat apuna Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa.

ISO 14000 -standardisarja