Siirry sisältöön

ISO 14000 Ympäristöjohtamisen standardisarja

ISO 14000 -standardisarja tarjoaa työkaluja ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Standardeja käyttämällä organisaatiosi voi saavuttaa myös huomattavaa taloudellista hyötyä.

Tunnus:ISO 14000
Nimi:Ympäristöjohtamisen standardisarja

Ympäristöstandardit tukevat kestävää kehitystä ja luovat yhteisiä pelisääntöjä globaaleille markkinoille

ISO 14000 -standardisarja tukee kestävää kehitystä niin ekologisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden näkökulmasta. Standardien avulla saavutettavia hyötyjä voi olla esimerkiksi organisaatiosi prosessien, raaka-aineiden ja muiden resurssien käytön tehostuminen sekä pienempi energiankulutus. Jätteen synnyn ehkäisyyn, kierrätykseen ja sitä kautta jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen laskemiseen voidaan myös vaikuttaa standardeilla.

Sarjan standardit yhtenäistävät ympäristöasioiden hallinnan käsitteitä, määritelmiä ja menetelmiä. Näin toimijoiden yhteisymmärrys ja tietojen vertailukelpoisuus lisääntyy. Standardit luovat maailmanlaajuisille markkinoille yhteisiä pelisääntöjä.

Seuraavat aiheet sisältyvät ISO 14000 -sarjan standardeihin:

 • ympäristöjärjestelmät
 • suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat
 • ympäristömerkinnät
 • ympäristönsuojelun tason arviointi
 • elinkaariarviointi
 • tuotteiden vesi- ja hiilijalanjälki
 • materiaalivirtojen kustannusanalyysi
 • ympäristöviestintä
 • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset

ISO 14000 -sarjan standardeja uudistetaan jatkuvasti, ja sarja laajenee uusille aihealueille.

Standardi ISO 14001 on työkalu kokonaisvaltaiseen ja tavoitteelliseen ympäristöasioiden hallintaan

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

ISO 14001 -standardi määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa on tarkasteltava kaikkia organisaation toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi ilmansaasteet, veden käyttö ja päästöt veteen, jätehuolto, maaperän saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen, raaka-aineiden ja energian käyttö sekä resurssitehokkuus.

ISO 14001 auttaa

 • yhdistämään ympäristöasiat osaksi organisaation strategiaa ja toiminnan suunnittelua
 • osoittamaan lakisääteisten vaatimusten ja muiden sitovien velvoitteiden noudattamista
 • lisäämään johdon sitoutumista ja henkilöstön osallistumista
 • parantamaan ympäristöriskien hallintaa ja turvamaan toiminnan jatkuvuutta
 • osoittamaan vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa sidosryhmille, kuten asiakkaille, yhteistyökumppaneille, viranomaisille ja rahoittajille
 • parantamaan kilpailukykyä kehittämällä resurssitehokkuutta ja karsimalla kustannuksia
 • parantamaan ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen kaikissa vaiheissa
 • kehittämään ympäristöviestintää ja yrityskuvaa.

Standardi perustuu PDCA-malliin (plan, do, check, act), joka korostaa systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Ympäristöjärjestelmä muodostaa perustan muiden ympäristöjohtamisen työkalujen käytölle. Näitä ovat mm. ympäristöauditoinnit, elinkaariarvioinnit ja ympäristömerkinnät.

ISO 14001 noudattaa samaa rakennetta ja käyttää samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin useat muut johtamisen kansainväliset standardit, kuten laadunhallinnan ISO 9001 -standardi. Yhtenäinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja toimintaan.

ISO 14000 -standardisarja

Lataa esitteemme ISO 14000 -standardisarjasta (pdf):