Siirry sisältöön
6.9.2019 Uutinen

Standardeilla ilmastonmuutos ja sen vaikutukset hallintaan

Standardien käyttö edistää kestävää kehitystä ja hillitsee ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Nyt on julkaistu ensimmäinen kansainvälinen standardi myös ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaan. Standardin avulla pystytään vähentämään taloudellisia riskejä ja ottamaan huomioon esimerkiksi infrastruktuurin ja energiajärjestelmien turvallisuus.

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) lokakuussa 2018 julkaisema Global Warming of 1.5 °C -raportti nosti ilmastonmuutoksen polttavaksi puheenaiheeksi.  Raportissa käydään läpi keinoja, joilla maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen olisi mahdollista.

Elokuussa 2019 IPCC julkaisi raportin ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä. Climate Change and Land -raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä. Maapallon lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii kaikilta sektoreilta toimenpiteitä. Asia ymmärretään laajalti, ja ratkaisuihin tarvittavaa teknistä osaamista on olemassa, mutta näiden pitäisi heijastua voimakkaammin niin poliittiseen päätöksentekoon kuin yritysten ja muiden organisaatioiden strategioihin ja toimintaan.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen vähentää taloudellisia riskejä

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikuttavien keinojen lisäksi tarvitaan sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja – sillä ilmastonmuutos vaikutuksineen on jo täällä. Kesäkuussa 2019 kansainvälinen standardointijärjestö ISO, International Organization for Standardization, julkaisi ensimmäisen kansainvälisen standardin, joka koskee ilmastonmuutokseen sopeutumista (ISO 14090 Adaptation to Climate Change). ISO 14090 -standardi määrittelee periaatteita, vaatimuksia ja ohjeistuksia, jotka auttavat organisaatioita arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia, huomioimaan nämä päätöksenteossaan sekä tunnistamaan ja hallitsemaan niiden aiheuttamia riskejä. Sään ääri-ilmiöt, lämpötilan nousu ja kasvihuonepäästöt voivat aiheuttaa valtavia taloudellisia riskejä ja tappioita, jos niihin ei ole varauduttu.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioiminen on tärkeää esimerkiksi infrastruktuurin ja energiajärjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa. Standardit antavat suunnittelijoille, rakentajille ja käyttäjille työkaluja toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Uusia mahdollisuuksia

ISO 14090 auttaa organisaatioita – kaikenkokoisia, tyyppisiä ja eri aloilla toimivia – valmistautumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja vaikutuksiin.  Vaikutukset voivat olla aineellisia, sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia tai maineeseen kohdistuvia, siksi myös niiden hallintaan tarvitaan erilaisia keinoja. Tarjoamalla näitä ISO 14090 lisää organisaatioiden joustavuutta ja vähentää niiden haavoittuvuutta. Ilmastonmuutoksen haittojen estämisen tai minimoimisen lisäksi standardi auttaa myös havaitsemaan ja hyödyntämään mahdollisuuksia. Ilmastonmuutosta torjutaan vähähiilisillä vaihtoehdoilla, joita ei pitäisi tulkita pelkästään rajoittavina toimenpiteinä, vaan myös uusina liiketoiminnan, työllisyyden ja elämänlaadun parantamisen mahdollisuuksina.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liityen on ISO 14090:n lisäksi tulossa myös muita standardeja.

Standardeilla kohti kestävän kehityksen tavoitteita

Niin ISO 14090 -standardilla kuin muillakin ISOn standardeilla on samoja päämääriä kuin YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa (Agenda 2030). Ohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon.

Standardien avulla organisaatiot voivat pyrkiä YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita on 17. ISO on kartoittanut standardejaan YK:n tavoitteiden valossa ja määritellyt, mitkä standardit vastaavat parhaiten mitäkin tavoitetta. Esimerkiksi ympäristöjohtamisen standardin (ISO 14001) mukainen toiminta toteuttaa neljäätoista ja riskienhallinnan standardin (ISO 31000) toiminta seitsemää YK:n seitsemästätoista tavoitteesta.  Samalla kun standardit vastaavat näihin tavoitteisiin, ne myös auttavat organisaatioita löytämään entistä parempia ratkaisuja niin johtamiseen kuin monenlaisiin teknisiin vaatimuksiin.

ISO-standardien ja YK:n kestävän kehityksen yhtymäkohtia voi tarkastella osoitteessa www.iso.org/sdgs.

Ilmastonmuutos ja eurooppalainen standardointi

ISO 14090 on hyväksytty eurooppalaisen standardointijärjestö CENin (European Committee for Standardization) EN-standardiksi, ja vahvistettu Suomessa SFS-standardiksi (SFS-EN ISO 14090:2019:en).

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ovat perustaneet v. 2014 koordinaatioryhmän edistämään standardointityötä liittyen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja niihin sopeutumiseen. Ryhmän työskentelyn kohteena ovat olleet ilmastonmuutokselle kriittiset aihealueet, kuten liikenteen ja energian infrastruktuuri sekä rakennukset ja rakentaminen. Koordinaatioryhmän taustalla on EU:n ilmastonmuutosta ja siihen sopeutumista koskeva strategia.