Siirry sisältöön
19.1.2024 Uutinen

Standardointijärjestöt Belgian EU-puheenjohtajuuden tukena

Belgian EU:n neuvoston puheenjohtajakausi alkoi vuoden alussa ja jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC tukevat uutta puheenjohtajamaata ja haluavat kasvattaa ymmärrystä eurooppalaisten standardien keskeisestä asemasta EU:n kehityksessä.

Belgia saa alkaneen puheenjohtajakautensa painopistealueille tukea CENiltä ja CENELECiltä sekä niiden belgialaisilta jäseniltä, Belgian standardointijärjestöltä NBN:ltä ja sähkötekniseltä komitealta CEB-BEC:ltä.

Oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja yhtenäisyyden puolustaminen

Belgia painottaa, että kansalaisten osallistumista pitää vahvistaa, koulutuksen laatua parantaa ja tiedotusvälineiden vapautta sekä luovien alojen digitaalista siirtymää edistää.
Belgia on myös sitoutunut tukemaan EU:n jäseniksi pyrkivien maiden valmistautumista jäsenyyteen. Monet EU:n jäsenyyttä tavoittelevat maat ovat CENin ja CENELECin jäseniä tai niiden liitännäisjäseniä. Tämä auttaa luomaan yhteyden ehdokasmaiden ja EU:n välille ja voi sujuvoittaa unioniin liittymistä.

EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen

Belgia korostaa EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn merkitystä ja korostaa johdonmukaisen ja yksinkertaistetun sääntelykehyksen tarvetta. Tämän saavuttamiseksi taloudellista turvallisuutta on vahvistettava, Euroopan teknologiajohtajuutta edistettävä sekä tutkimuksen ja kehityksen roolia vahvistettava.

Eurooppalaisella standardoinnilla on pitkä historia kilpailukyvyn mahdollistajana sisämarkkinoilla. Yhdenmukaistetut standardit tarjoavat yrityksille keinon noudattaa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi standardit hyödyttävät tutkijoita ja helpottavat tiedon siirtämistä tutkimuksesta markkinoille.

Kohti vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää

Belgia haluaa tukea vihreää siirtymää edistämällä kiertotaloutta, kestävää vesihuoltoa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä varmistamalla häiriönsietokykyisen energiahuollon.

CEN ja CENELEC ovat sitoutuneet vihreän siirtymän toteuttamiseen standardien avulla. Ne ovat perustaneet muun muassa kiertotaloutta, sähköenergian mittausta ja valvontaa sekä rakennusten energiatehokkuutta käsittelevät tekniset komiteat. Kehityksessä kohti kestävää yhteiskuntaa tarvitaan uutta teknologiaa, jossa – usein ihmisiltä piilossa – standardit ovat merkittävässä roolissa. Esimerkkinä standardit, joilla voidaan tukea täysin sähköisen yhteiskunnan saavuttamista ja Euroopan siirtymistä kohti nollanettopäästöjä.

EU:n sosiaali- ja terveysohjelman vahvistaminen

Viime vuodet ovat osoittaneet, että Euroopan kriisivalmiutta on parannettava ja lääkkeiden toimitusketjua sekä sen häiriönsietokykyä vahvistettava. Lisäksi tarvitaan suunnitelma EU:n terveydenhuoltoalan työvoiman varmistamiseksi.

CEN ja CENELEC laativat standardeja monille terveydenhuollon aloille, kuten lääkinnällisiin laitteisiin, ja yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty EU:n terveydenhuoltopolitiikan tukena

Standardoinnin inklusiivisuutta halutaan lisätä, jotta standardien käyttäjien monimuotoisuus tulee paremmin huomioiduksi. CEN ja CENELEC ovat jäsenjärjestöjensä kanssa allekirjoittaneet YK:n Euroopan Talouskomission UNECEn julistuksen ja toteuttavat tasa-arvon edistämistä koskevaa toimintasuunnitelmaansa.

Globaalin Euroopan edistäminen

EU:n ja sen arvojen – avoimuuden, vuoropuhelun ja yhteistyön – on oltava keskeisessä asemassa ratkottaessa globaaleja haasteita. Kansainvälisen vaikutusvallan saavuttamiseksi EU:n on kehitettävä talous-, turvallisuus- ja puolustusvalmiuksiaan. Tähän tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä, jota EU:n on vahvistettava sitoutumalla avoimeen, kestävään ja määrätietoiseen kauppapolitiikkaan.

Standardit vähentävät kaupan esteitä ja helpottavat eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen pääsyä maailmanmarkkinoille. Euroopan standardointijärjestelmän globaali vaikutus perustuu maailmanlaajuisten standardointijärjestöjen ISOn ja IEC:n sekä muiden Euroopan ulkopuolisten standardointijärjestöjen kanssa tehtyihin sopimuksiin ja kumppanuuksiin. Vahvan eurooppalaisen standardointijärjestelmän avulla Euroopasta tehdään turvallisempi, vihreämpi ja kilpailukykyisempi.

‘Be Europe’: CEN And CENELEC welcome the Belgian Presidency of the EU Council