Siirry sisältöön
3.6.2022 Blogi
Risto Pulkkanen

Näin otat ISO 9000 -sarjan standardit käyttöön oikein

ISO 9000 -standardisarjan päästandardeja on kolme. ISO 9000, ISO 9001 ja ISO 9004 ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ja tunnettuja laadunhallinnan standardeja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä, kokonaisuutena. Missä järjestyksessä organisaation kannattaa perehtyä sarjan standardeihin ja soveltaa niitä käytäntöön? Sarjan etenemisjärjestyksellä on merkitys, joka kannattaa tiedostaa.

ISO 9000 -sarjan hyödyntämiseen tarvitaan johdon tuki ja yhteisesti jaettu ymmärrys organisaation toimintaympäristöstä

Järjestelmällisen ISO 9000 -sarjan mukaisen laadunhallinnan tulee tukea organisaation oman liiketoiminnan peruspilareita. Ennen ISO 9000 -standardisarjan hyödyntämistä organisaatiossa täytyy vallita yhteisesti jaettu käsitys siitä, millaisessa toimintaympäristössä se juuri nyt toimii. On määriteltävä olennaiset sidosryhmät ja ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa organisaation kykyyn saavuttaa jatkuva menestys.

Ylimmän johdon tärkeä tehtävä on luoda toiminta-ajatus, visio ja arvot sekä näitä tukeva kulttuuri. Organisaatiolla tulee myös olla – luonnollisestikin – ajantasainen liiketoimintasuunnitelma tavoitteineen ja suuntaviivat toiminnalleen nyt ja tulevaan.

Kun peruselementit ovat organisaatiossa kaikille selvät ja konkreettiset, organisaation on aika ottaa ISO 9000 -standardit käyttöön. Ylimmän johdon tehtävä on osoittaa esimerkillään, miten ISO 9000 -sarjaa hyödynnetään päivittäisessä toiminnassa ja strategisessa johtamisessa. Konkreettista hyötyä ei saavuteta ilman johdon aitoa sitoutumista järjestelmälliseen laadunhallintaan.

Aloita standardilla ISO 9000 – teet tutuiksi laadunhallinnan periaatteet, keskeiset termit ja käsitteet

Ennen vilkaisuakaan muihin ISO 9000 -standardeihin organisaatiossa on ensin sisäistettävä laadunhallinnan periaatteet (QMP), keskeiset käsitteet ja sanasto sekä niiden liityntäpinnat oman organisaation johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen vastaa standardi ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto, joka auttaa käyttäjää ymmärtämään järjestelmällisen laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja periaatteet.

On tärkeää varmistaa, että henkilöstö kaikkialla organisaatiossa ymmärtää käsitteet ja periaatteet sekä niiden liitäntäpinnat oman organisaation liiketoimintajohtamiseen samalla tavalla. Yhteinen ymmärrys on edellytys sille, että organisaatio osaa hyödyntää muita sarjan standardeja sekä rakentaa ja liittää liiketoimintajohtamiseen laadunhallinnan työkalut.

Jatka standardilla ISO 9004 kestävään menestykseen

Usein 9000-sarjasta sovelletaan ainoastaan standardia ISO 9001, jota käytetään – hämmentävää kyllä – jopa täysin itsenäisesti, ilman perehtymistä johdantostandardiin ISO 9000! Jos ISO 9000 -sarjaa halutaan ymmärtää ja soveltaa kokonaisuutena, mikä on sarjan ehdoton tarkoitus, tulee soveltaminen aloittaa standardista ISO 9004 Laadunhallinta. Organisaation laatu. Ohjeita jatkuvan menestyksen saavuttamiseen. Tämä standardi käsittelee organisaation kokonaisvaltaisen suorituskyvyn järjestelmällistä vaalimista ja parantamista.

Kun laadunhallinnan periaatteet ymmärretään ja niitä hyödynnetään kokonaisuudessaan, ne voivat muodostaa organisaation ja sen johtamisen yhtenäisen arvo- ja strategiaperustan.

ISO 9004 ohjeistaa organisaatiota jatkuvan menestyksen saavuttamiseen monimuotoisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä laadunhallinnan periaattein. Standardiin sisältyy vaikuttavan johtamisjärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen, analysointi, arviointi ja parantaminen. Kun laadunhallinnan periaatteet ymmärretään ja niitä hyödynnetään kokonaisuudessaan, ne voivat muodostaa organisaation ja sen johtamisen yhtenäisen arvo- ja strategiaperustan.

ISO 9004 -standardin painopiste on luottamuksessa organisaation kykyyn saavuttaa kestävä liiketoiminnallinen ja muu menestys. Keskittyminen kykyyn täyttää asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmien tarpeet ja odotukset johtaa organisaatiossa luottamukseen saavuttaa jatkuva, kokonaisvaltainen menestys.

Laita lopuksi asiakastyytyväisyys kuntoon standardilla ISO 9001

Kun organisaation toiminnan laatu ja jatkuva menestys on pohjustettu, on hyvä kiinnittää huomio omien tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja asiakastyytyväisyyden vaalimiseen ja lisäämiseen. Tämä on standardin ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset soveltamisen tarkoitus.

ISO 9001 määrittelee organisaation laadunhallintajärjestelmän vaatimuksia, joihin vastaamalla organisaatio voi varmistaa kykynsä tuottaa jatkuvasti ja johdonmukaisesti asiakasvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on saavuttaa hyvä asiakastyytyväisyys ja sitoutua sen jatkuvaan parantamiseen niin, että nykyisissä ja tulevissa asiakkaissa herätetään luottamus siihen, että laatuvaatimukset täytetään.

Tavoitteena on saavuttaa hyvä asiakastyytyväisyys ja sitoutua sen jatkuvaan parantamiseen.

Oman arvioinnin ja osoituksen lisäksi varmistuksen voi tehdä organisaation ulkopuolinen toimija, joka voi myöntää osoituksen sertifikaattina. Sertifikaatti on organisaation ulkopuolisen tahon osoitus ja varmistus siitä, että organisaation laadunhallintajärjestelmä vastaa standardin ISO 9001 vaatimuksia. Ulkopuolinen osoitus kannattaa hankkia, jos organisaatio kokee sen hyödylliseksi: sertifikaatti voi tuoda erilaisia näkökulmia ja kertoa ulkopuolisille sidosryhmille organisaation asiakaskeskeisyydestä ja kyvystä panostaa asiakastyytyväisyyteen.

ISO 9001:n vaatimusten täyttämisen hyödyt saavutetaan vasta silloin, kun organisaation vastaukset standardin vaatimuksiin nivoutuvat luonnollisena osana organisaation päivittäisiin prosesseihin ja käytännön toimintatapoihin.

Tukevan pohjan tälle kaikelle rakentaa se, että organisaatio ymmärtää ISO 9000 -sarjan kokonaisuutena ja ottaa käyttöön standardit oikeassa järjestyksessä.

Henkilökuvaaa korvaava hahmo

Risto Pulkkanen

Kirjoittaja työskentelee standardoinnin asiantuntijana SFS:ssä.