Siirry sisältöön

Laadunhallinnan periaatteet

Organisaatiossa voidaan hyödyntää seitsemää laadunhallinnan periaatetta suorituskyvyn parantamiseksi. Periaatteiden sisältämät käsitteet muodostavat perustan ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille.

Asiakaskeskeisyys

Laadunhallinnan ensisijainen tavoite on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä ylittämään heidän odotuksensa. Jatkuva menestys tavoitetaan, kun organisaatio saavuttaa ja säilyttää asiakkaiden ja muiden olennaisten sidosryhmiensä luottamuksen. Kaikki vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa ovat mahdollisuuksia tuottaa heille lisäarvoa. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen edesauttaa organisaation jatkuvaa menestystä.

 • Suurempi asiakkaan saama arvo
 • Parempi asiakastyytyväisyys
 • Parempi asiakasuskollisuus
 • Parempi asiakassuhteiden jatkuvuus
 • Parempi organisaation maine
 • Suurempi asiakaskunta
 • Suuremmat tuotot ja markkinaosuus

Johtajuus

Organisaation ylin johto määrittelee organisaatiolle yhteisen tarkoituksen ja suunnan. Koko johto, alempi johto mukaan lukien, luo olosuhteet, joissa ihmiset osallistuvat täysipainoisesti organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteisen tarkoituksen ja suunnan luominen sekä ihmisten täysipainoinen osallistuminen antaa organisaatiolle mahdollisuuden yhdenmukaistaa strategiansa, politiikkansa, prosessinsa ja resurssinsa niin, että se saavuttaa tavoitteensa.

 • Organisaation laatutavoitteet saavutetaan vaikuttavammin ja tehokkaammin.
 • Organisaation prosesseja koordinoidaan paremmin.
 • Organisaation eri tasojen ja toimintojen välinen viestintä paranee.
 • Organisaation ja siihen kuuluvien ihmisten toimintakykyä kehitetään ja parannetaan, jotta saavutetaan halutut tulokset.

Ihmisten täysipainoinen osallistuminen

Jotta organisaatiota voidaan johtaa vaikuttavasti ja tehokkaasti, on tärkeää kunnioittaa kaikkia organisaation eri tasoilla olevia ihmisiä ja saada heidät osallistumaan.

Tunnustuksen antaminen, vaikutusmahdollisuudet sekä pätevyyden lisääminen tukevat ihmisten täysipainoista osallistumista organisaation laatutavoitteiden saavuttamiseen.

 • Organisaatioon kuuluvat henkilöt ymmärtävät paremmin organisaation laatutavoitteet, ja heillä on suurempi motivaatio saavuttaa ne.
 • Ihmiset osallistuvat paremmin parantamistoimiin.
 • Yksilökohtainen kehittyminen, aloitteet ja luovuus lisääntyvät.
 • Ihmiset ovat tyytyväisempiä.
 • Koko organisaation luottamus paranee ja yhteistyö lisääntyy.
 • Yhteisiin arvoihin ja kulttuuriin kiinnitetään enemmän huomiota kaikkialla organisaatiossa.

Prosessimainen toimintamalli

Johdonmukaiset ja ennustettavissa olevat tulokset saavutetaan vaikuttavammin ja tehokkaammin, kun toimintoja käsitellään ja hallitaan toisiinsa liittyvinä prosesseina, jotka muodostavat yhtenäisen järjestelmän.

Laadunhallintajärjestelmä koostuu toisiinsa liittyvistä prosesseista. Kun organisaatiossa ymmärretään, kuinka tämä järjestelmä tuottaa tuloksia, järjestelmä ja sen suorituskyky voidaan optimoida.

 • Voimavarat voidaan paremmin keskittää tärkeimpiin prosesseihin ja parantamismahdollisuuksiin.
 • Keskenään johdonmukaisten prosessien järjestelmällä saadaan yhdenmukaisia ja ennustettavissa olevia tuloksia.
 • Suorituskyky voidaan optimoida vaikuttavalla prosessien hallinnalla, resurssien tehokkaalla käytöllä ja eri toimintojen välisten esteiden vähentämisellä.
 • Organisaatio voi saavuttaa sidosryhmien luottamuksen organisaation johdonmukaisuuteen, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

Parantaminen

Parantaminen on keskeinen osa menestyvien organisaatioiden toimintaa. Se on tärkeää organisaatiolle, jotta se voi ylläpitää suorituskyvyn nykyisen tason, reagoida muutoksiin sen sisäisissä ja ulkoisissa olosuhteissa sekä luoda uusia mahdollisuuksia.

 • Prosessien suorituskyky, organisaation toimintakyky ja asiakastyytyväisyys paranevat.
 • Organisaatiossa panostetaan enemmän perimmäisten syiden selvittämiseen ja määrittämiseen, joita seuraavat ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet.
 • Organisaatio pystyy paremmin ennakoimaan sisäisiä ja ulkoisia riskejä ja mahdollisuuksia ja reagoimaan niihin.
 • Organisaatiossa harkitaan enemmän sekä vähittäisiä että käänteentekeviä parannuksia.
 • Hyödynnetään opittuja asioita enemmän parannusten tekemisessä.
 • Kannustetaan innovointiin.

Näyttöön perustuva päätöksenteko

Datan ja informaation analysointiin ja arviointiin perustuvat päätökset tuottavat todennäköisemmin haluttuja tuloksia.

Päätöksenteko voi olla monimutkainen prosessi, johon liittyy aina epävarmuutta. Siihen sisältyy yleensä monentyyppisiä ja monista eri lähteistä olevia lähtötietoja sekä niiden tulkintaa, joka voi olla subjektiivista. On tärkeää ymmärtää syy-seuraussuhteet ja mahdolliset tahattomat seuraukset. Tosiasiat, näyttö ja tietojen analysointi johtavat parempaan objektiivisuuteen ja päätöksenteon luotettavuuteen.

 • Päätöksentekoprosessit paranevat.
 • Prosessien suorituskykyä ja niiden kykyä saavuttaa tavoitteet on helpompi arvioida.
 • Operatiivinen vaikuttavuus ja tehokkuus paranee.
 • Mielipiteiden ja päätösten katselmointi, kyseenalaistaminen ja muuttaminen on entistä helpompaa.
 • Aiempien päätösten vaikuttavuus voidaan osoittaa entistä paremmin.

Suhteiden hallinta

Organisaatiot hallitsevat suhteitaan olennaisiin sidosryhmiinsä, kuten toimittajiin, voidakseen saavuttaa jatkuvaa menestystä.

Olennaiset sidosryhmät vaikuttavat organisaation suorituskykyyn. Jatkuva menestys saavutetaan todennäköisemmin, kun organisaatio hallitsee suhteitaan kaikkiin sidosryhmiinsä, jotta se voi optimoida niiden vaikutuksen suorituskykyynsä. On erityisen tärkeää hallita suhteita organisaation toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkostoihin.

 • Organisaation ja sen olennaisten sidosryhmien suorituskyky paranee, kun kuhunkin sidosryhmään liittyviin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin reagoidaan.
 • Sidosryhmien keskuudessa on yhteisymmärrys tavoitteista ja arvoista.
 • Organisaatio voi tuottaa lisää arvoa sidosryhmille jakamalla resursseja ja pätevyyttä sekä hallitsemalla laatuun liittyviä riskejä.
 • Hyvin hallittu toimitusketju tuottaa tasaisesti tuotteita ja palveluita.