Siirry sisältöön

ISO 9001 Laadunhallinta

Maailmanlaajuinen standardi ISO 9001 asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. ISO 9001 on maailman tunnetuin työkalu laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen ja sopii myös johtamisjärjestelmän perustaksi.

Tunnus:SFS-EN ISO 9001
Nimi:Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset

Rakenna ISO 9001:n avulla toimiva laadunhallintajärjestelmä

Toimintaympäristön huomioiva, strategiaan nivottu ja johdon tukema laadunhallintajärjestelmä tuo organisaatiollesi monia hyötyjä. Laadunhallintajärjestelmän avulla ylin johto voi optimoida organisaation resurssien käyttöä ja ottaa huomioon päätöstensä seuraukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kun tavoitteena on rakentaa, ylläpitää ja kehittää laadunhallintajärjestelmää, ISO 9001 -standardi tarjoaa tunnetun ja laajasti käytetyn viitekehyksen. Standardia soveltamalla lisätään luottamusta tuotteen ja palvelun laatuun ja asiakkaiden odotusten täyttymiseen. Asiakastyytyväisyys saavutetaan ja sitä ylläpidetään laadunhallintajärjestelmän prosessien avulla, jotka tuottavat laadukkaita palveluita ja tuotteita asiakkaille.

Laadunhallintajärjestelmä vie kohti tavoitteiden saavuttamista

Laadunhallintajärjestelmää rakennettaessa on tarkasteltava organisaation henkilöstöä, palveluja, koulutusta, laitteita ja tiloja, ja määriteltävä niiden roolit laatutavoitteiden saavuttamisessa. Laadunhallintajärjestelmä kattaa kaikki ne toiminnot, prosessit ja resurssit, joita organisaatio tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseen.

 • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä painotetaan selkeää yhteyttä organisaation kokonaisvaltaiseen toimintaympäristöön ja toimintaan. Laadunhallintajärjestelmän politiikka ja strategia tavoitteineen on sisällytettävä kiinteäksi osaksi organisaation liiketoimintastrategiaa.
 • Organisaation johdon tulee sitoutua ja osallistua laatujohtamiseen sekä ottaa siitä näkyvä vastuu.
 • Riskilähtöisyys on päätöksenteon perusta.
 • Laadunhallinnan periaatteet luovat pohjan koko ISO 9000 -sarjalle. Periaatteet on esitetty standardissa ISO 9000.
 • Prosessilähtöisyys on standardin soveltamisen perusta.
 • Palvelujen tuottajien ja ei-valmistavien yritysten kasvava osuus standardin hyödyntäjinä on huomioitu.

ISOn hallintajärjestelmästandardeilla, joihin ISO 9001 myös kuuluu, on yhteinen viitekehys. Se tarkoittaa sitä, että standardeilla on yhtenäinen rakenne ja niissä käytetään yhteisiä avaintermejä ja määritelmiä. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan. Muita hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja ovat esimerkiksi ympäristöjohtamisen standardi ISO 14001 ja työterveyden ja työturvallisuuden standardi ISO 45001. Tutustu johtamisen standardeihin.

Mitä hyötyä standardista ISO 9001 on?

ISO 9001 tuo laadunhallintaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Se auttaa organisaatioita sekä parantamaan toimintansa laatua että osoittamaan hyvää laadunhallintaa. Se lisää myös hyvää asiakaspalautetta.

Standardin käyttäjien mukaan ISO 9001 auttaa

 • yhdistämään laatujohtamisen osaksi strategiaa ja toiminnan suunnittelua
 • lisäämään johdon sitoutumista
 • kannustamaan henkilöstöä osallistumaan laadun kehittämiseen
 • parantamaan kilpailukykyä kehittämällä resurssitehokkuutta ja karsimalla kustannuksia
 • tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa
 • parantamaan asiakastyytyväisyyttä
 • lisäämään toiminnan luotettavuutta.

SFS ei myönnä ISO 9001 -sertifikaatteja

SFS ei sertifioi, vaan ISO 9001 -sertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä. FINASin akkreditoimat sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta.