Siirry sisältöön

Johtaminen

Johtamisen keskeinen työväline on johtamisjärjestelmä, jonka avulla organisaatio voi suunnitella, kehittää ja ohjata toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Suositut ja tunnetut johtamisen standardit sopivat kaikenlaisille organisaatioille koosta tai toimialasta riippumatta.

Video: Mitä ovat johtamisen standardit

Rakenna johtamisjärjestelmän perusta ISO-standardeilla

Johtamisjärjestelmä toimii kehyksenä organisaation johtamiselle ja kehittämiselle: sen avulla varmistetaan ja osoitetaan, että yrityksen johtaminen ja prosessit vastaavat sovittuja vaatimuksia. Johtamisjärjestelmä auttaa kiinnittämään huomiota strategian kannalta olennaisiin asioihin ja ohjaa saavuttamaan tavoitteet yhtenäisin toimintatavoin. Lisäksi johtamisjärjestelmällä voidaan systemaattisesti arvioida johtamisen ja toimintojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Organisaatioiden tarpeet johtamisjärjestelmille vaihtelevat suuresti, eikä ole yhtä oikeaa tapaa rakentaa johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmä on ikään kuin organisaation sisäinen sopimus, dokumentointi, joka koskee toiminnan kehityssuuntaa, tavoitteita ja toimintatapoja. Usein johtamisjärjestelmän luomisessa hyödynnetään johtamisen standardeja, jotka jakautuvat lukuisille eri aihealueille.

Tunnetuimmat johtamisen standardit ovat ISOn niin sanottuja hallintajärjestelmästandardeja. Johtamisjärjestelmän voi rakentaa yhden tai useamman ISO-standardin mukaisen hallintajärjestelmän varaan. Yksittäinen hallintajärjestelmä voi koskea esimerkiksi laadunhallintaa (ISO 9000), ympäristöjohtamista (ISO 14001) tai työturvallisuus- ja työterveysasioiden johtamista (ISO 45001).

Standardeista on tutkitusti hyötyä johtamisen tukena

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan johtamisen standardeja käyttävistä pohjoismaisista yrityksistä 87 prosenttia katsoi, että standardien käytöllä on tärkeä osuus tulevien toimintasuunnitelmien laadinnassa. Toimivalla johtamisjärjestelmällä voikin vaikuttaa lukuisiin organisaation toiminnan osa-alueisiin, kuten

  • resurssien käyttöön ja taloudelliseen tulokseen
  • riskienhallintaan
  • ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin
  • palveluiden ja tuotteiden laadunhallintaan.

Laadunhallinnan merkitys johtamisjärjestelmissä on monelle organisaatiolle niin keskeinen, että laadunhallintajärjestelmää ja johtamisjärjestelmää käytetään joskus toistensa synonyymeina. Johtamisjärjestelmä on kuitenkin laadunhallintajärjestelmää laajempi käsite, ja laadunhallintastandardi ISO 9001 on yksi niistä hallintajärjestelmistä, joista johtamisjärjestelmän voi rakentaa. Johtamisjärjestelmän perustaksi sopii hyvin mikä tahansa hallintajärjestelmästandardi tai useamman yhdistelmä.

Milloin johtamisjärjestelmä kannattaa sertifioida?

ISO-standardien mukaisia johtamisjärjestelmiä voidaan laatia sekä sertifioituina että ilman sertifiointia. Sertifioitu johtamisjärjestelmä edellyttää aina auditointia.

Sertifioinnista on organisaatioille etua; se on ulkopuolisen tahon todentama osoitus siitä, että organisaatio täyttää valitun standardin vaatimukset. Monet yritykset ja julkiset organisaatiot myös vaativat toimittajiltaan johtamisjärjestelmän, jossa jonkin tietyn standardin kuten ISO 9001:n vaatimukset toteutuvat.

Johtamisen standardeja on moniin tarpeisiin

Johtamisjärjestelmän perustana olevista yksittäisistä hallintajärjestelmistä puhutaan johtamisen standardeina, joita voidaan ryhmitellä erilaisiin luokkiin esimerkiksi seuraavasti:

Johtamisjärjestelmästandardeissa annetaan toiminnan ja prosessien hallintaan vaatimuksia ja ohjeita, jotka auttavat yhdenmukaistamaan toimintaa ja helpottamaan tavoitteiden saavuttamista. Yleiset johtamisjärjestelmästandardit sopivat kaikille organisaatioille niiden koosta ja alasta riippumatta.

Yleisiä johtamisjärjestelmästandardeja ovat esimerkiksi ISO 9001 Laadunhallinta, ISO/IEC 27001 Tietoturvallisuuden hallinta ja ISO 14001 Ympäristöjohtaminen.

Yleisten johtamisjärjestelmästandardien lisäksi johtamisen standardeja on myös organisaation toiminnan tietyille osa-alueille. Tällaisia ovat muun muassa ISO 26000 Yhteiskuntavastuu, ISO 31000 Riskienhallinta ja ISO 30400 Henkilöstöjohtaminen.

Joillekin toimialoille on omia laadunhallintastandardeja, joissa huomioidaan alan erikoispiirteet ja -vaatimukset. Tällaisia laadunhallintastandardeja on tehty muiden muassa terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille (ISO 13485), rautatiealalle (ISO/TS 22163) sekä öljy- ja kaasualalle (CEN ISO/TS 29001).

Yksityiskohtaiset ohjeet ja vaatimukset auttavat toteuttamaan johtamisjärjestelmää kokonaisuutena. Näitä ovat esimerkiksi SFS-EN ISO 19011 Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet ja ISO/TS 22003 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä auditoivia ja sertifioivia elimiä koskevat vaatimukset.

Johtamisen standardit ovat avain menestykseen – kaikissa organisaatioissa.

Tutustu tunnetuimpiin johtamisen standardeihin

ISO 9001 Laadunhallinta
ISO 14000 Ympäristöjohtaminen
ISO 21500 Projektijohtaminen
ISO/IEC 27000 Tietoturvallisuuden johtaminen
ISO 30400 Henkilöstöjohtaminen
ISO 31000 Riskienhallinta