Siirry sisältöön
13.9.2023 Blogi
Anu Kostiainen

Kuka kirjoittaa sinun standardisi?

Eduskunta säätää lakeja, ei standardeja, eikä standardeja tupsahda valmiina EU-komissiostakaan. Me SFS:ssä emme myöskään niitä kirjoita. Kirjoittaja voi olla kollegasi, asiakkaasi tai kilpailijasi – kuka tahansa alalla toimiva, pieni tai suuri yritys, oppilaitos tai muu organisaatio. SFS tarjoaa puitteet standardointityöhön osallistumiseen ja suomalaisten näkökulmien esiin tuomiseen. Tavoitteenamme on, että suomalaiset osallistujat saavat standardoinnista suurimman mahdollisen hyödyn.

Keväällä 2023 kysyimme standardointiin osallistuvilta palautetta sekä ehdotuksia ja toiveita tulevaisuuden standardointityöhön. Lähetimme palautepyynnön 2163:lle standardointiryhmän toimintaan osallistuvalle henkilölle, joista vastasi 9,1 % eli 197 henkilöä. Kyselyssä oli mahdollisuus ottaa kantaa erilaisiin ryhmien toimintaa kuvaaviin väittämiin sekä antaa avointa palautetta ja kehitysehdotuksia.

Toimiiko prosessi, onko tästä mitään hyötyä?

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet ovat tyytyväisiä standardointityön prosessiin. Osallistuminen sekä ryhmän kautta verkostoituminen koetaan pääosin hyödyllisenä.

Tulevaisuuden standardointityöltä vastaajat toivovat erityisesti aktiivisuutta sekä horisontaalista, konkreettista otetta. Moni pohti työn laaja-alaisuutta ja näkee omalla ryhmällään merkittäviä yhteyksiä muihin standardointiryhmiin sekä standardoinnin ulkopuolella oleviin organisaatioihin.

Eri toimialat laajasti mukaan rakentamaan Suomen tulevaisuutta

Standardoinnin neutraali, kaikille avoin ja konsensusta tavoitteleva toimintaympäristö tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea. Yhteiskunnallista, ajankohtaista otetta sekä etenkin käytännön hyötyjen kirkastamista korostettiin useissa vastauksissa. Niissä nousi esiin myös se, miten tärkeää olisi saada standardointiin mukaan aktiivisia tekijöitä mahdollisimman laajasti, jotta eri toimialojen ääni tulisi monipuolisesti kuuluviin. Tämä on myös yksi SFS:n strategisista tavoitteista.

Etäkokoukset ovat parantaneet mahdollisuuksia osallistua standardointityöhön, mutta myös kohtaamisilla kasvokkain ja verkostoitumisella on kysyntää. Toimialakohtaisten yksityiskohtien tai suurten yhteiskunnallisten aiheiden käsittely ei aina ole hedelmällisintä virtuaalisissa kokouksissa. Kyselyn vastauksissa esitettiinkin runsaasti ehdotuksia ja ideoita tapahtumiin, joissa tällaisia laajoja ajankohtaisia aiheita sekä standardointiryhmien työtä tukevia, syventäviä teemoja käsiteltäisiin.

Joskus standardointi valuu vapaa-ajalle.

Ryhmään osallistumista pidetään erinomaisena tapana oppia lisää standardien käytöstä omassa organisaatiossa. Monipuolinen standardeihin liittyvä tapahtumatarjonta on yksi keino nostaa standardit ja niiden hyödyt laajempaan keskusteluun. Onkin erityisen tärkeää muistaa, että standardointiin osallistuminen ei ole vain standardin sisältöön vaikuttamista vaan mahdollisuus syventää osallistujan ja tämän organisaation standardituntemusta.

Standardiosaamisesta on huomattavaa hyötyä, kun standardoinnin rooli yritysten – sekä niiden asiakasyritysten – liiketoiminnassa kasvaa. Vain noin puolet palautekyselyyn vastanneista kokee, että heillä on mahdollisuus käyttää standardointityöhön riittävästi aikaa. Joskus standardointi valuu vapaa-ajalle. Tilan raivaaminen kalenterista on yritykselle tärkeä strateginen valinta: riittävä ajankäyttö standardointiin nyt varmistaa tehokkaan pohjan tulevaisuudelle.

Lue lisää

Kysely standardointiryhmien jäsenille – lyhyt yhteenveto

Miten voin osallistua standardointiin?

Henkilökuvaaa korvaava hahmo

Anu Kostiainen

Kirjoittaja työskentelee johtavana kehitysasiantuntijana SFS:ssä.