Siirry sisältöön
27.11.2020 Artikkeli

Jakeluasemat muutoksen edessä

Polttonesteiden jakeluasemien turvallisuus ei ole aivan yksioikoinen asia. Tankkaamisen on oltava turvallista eikä ympäristölle saa koitua ongelmia. Jakeluasemien rakennetta ja toimintaa määritelläänkin lainsäädännöllä. Yksityiskohtaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset on puolestaan kirjattu standardeihin.

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita ja vaatimuksia on koottu standardiin SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema. Standardin noudattaminen takaa sen, että jakeluasema on turvallinen käyttäjilleen eikä aiheuta ongelmia ympäristöön eli päästöjä maaperään, vesistöihin tai ilmaan.

Jakeluasemastandardissa käsitellään muiden muassa jakeluasemien erilaisia rakennemalleja, säiliöitä, bensiinihöyryjen talteenottoa, jakelulaitteita, jakelualuetta, jakeluaseman rakennusta ja viemäröintiä. Standardiin on koottu myös vaatimukset erityisten jakeluasemien rakenteille. Erityisjakeluasemia ovat esimerkiksi raskaan liikenteen jakelupisteet, veneasemat ja pohjavesialueelle rakennettavat jakeluasemat.

Mikä on jakeluasema?

Jakeluasema on kiinteä paikka jakelualueineen, jakelulaitteineen, nestemäisen polttoaineen säiliöineen sekä mahdollisine huolto- ja pesuhalleineen, josta nestemäistä polttoainetta myydään tai muutoin luovutetaan siirrettäväksi jakelumittarista moottorikäyttöisen ajoneuvon, vesikulkuneuvon, raidekulkuneuvon tai ilma-aluksen polttoainesäiliöön. (VNa 314/2020)

Standardien vaatimukset täyttävillä jakelualueilla ja säiliöiden täyttöpaikoilla on varauduttu myös vahinkotilanteisiin; ajoneuvojen tankkausten tai säiliöiden täytön yhteydessä vuotava palava neste ei pääse valumaan maaperään.

Standardit apuna säädösten noudattamisessa

Jakeluasemastandardissa viitataan lukuisiin muihin standardeihin, joissa annetaan yksityiskohtaisia teknisiä ohjeita. Esimerkiksi maanalaisten ja maanpäällisten säiliöiden tulee täyttää vuodonilmaisujärjestelmällä varustettujen kaksoisvaippasäiliöiden rakennevaatimukset, jotka on esitetty tehdasvalmisteisia terässäiliöitä koskevissa standardeissa SFS-EN 12285-1 ja SFS-EN 12285-2. Jos vaatimukset eivät täyty, rakenteelle on haettava tarkastuslaitoksen hyväksyntä.

Standardi SFS 3352 on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston julkaisemalla listalla Vaarallisten kemikaalien säiliöitä, laitteita ja käyttöä koskevat standardit. Tukes on koonnut tälle listalle standardit, joiden noudattamisen katsotaan täyttävän vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) nojalla annetut säännökset.

Lainsäädännöllä rajoitetaan jakeluasemien päästöjä ilmaan eli bensiinihöyryjen talteenotosta on säädetty kansallisessa lainsäädännössä. Standardissa annetaan tekniset ohjeet bensiinihöyryjen palauttamiseksi jakeluasemasäiliöistä säiliöautoon jakeluasematoimituksen yhteydessä eli vaiheen 1 (Stage I) toteutukseen. Vaiheen 2 (Stage II) bensiinihöyryjen talteenotto on tehtävä standardin SFS-EN 16321-1 mukaisesti tyyppihyväksytyllä järjestelmällä.

Kaaviokuva jakeluasemiin vaikuttavista ympäristönsuojelulaista ja kemikaaliturvallisuuslaista ja niiden noudattamisessa auttavasta standardista SFS 3352.
Nestemäisten polttoaineiden suunnittelussa ja toteutuksessa on aina huomioitava ajankohtainen lainsäändäntö. Jakeluasemia koskevien säädösten noudattamisessa auttaa standardi SFS 3352.
  • Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020)
  • Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla (1085/2011)
    • annettu vanhan ympäristösuojelulain (86/2000) nojalla ja jätetty voimaan
  • lakiin perustuva kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998)
    • uudistustyö kesken

Standardin päivitys tekeillä

Vuoden 2020 alussa standardiin lisättiin liite C, jossa annetaan ohjeet jakeluasemille, jotka rakentavat maanpäällisiä moottoribensiini- tai korkeaseosetanolisäiliöitä. Liitteen ansiosta standardista saa nyt ohjeet sekä maanalaisille että maanpäällisille säiliöille ja varusteille.

Säiliön sijoituspaikka valitaan kokonaisturvallisuuden perusteella. Paikkaa valittaessa on huomioitava palo-, ympäristö-, liikenne- ja huoltoturvallisuus. Paikkaa valittaessa ja muutenkin suunnitelmia tehdessä lainsäädäntö tulee aina tarkistaa kaikilta osin.

Koska lainsäädäntö on muuttunut ja tekninen kehitys on nopeaa, koko standardin päivitys aloitettiin vuonna 2020. Päivitystyön arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 lopussa.

Jatkossa jakeluasemien tilaluokituskuvat esitetään nyt SFS-käsikirjassa 59. Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut. Lisäksi autonpesu- ja huoltotoiminnan ohjeet poistetaan jakeluasemastandardista ja niistä tullaan valmistelemaan oma standardinsa. Standardissa huomioidaan vaihtoehtoisten käyttövoimien kuten kaasun, vedyn ja sähkön sijoittaminen jakeluasemalle.

Jakeluasemastandardin uudistusta esiteltiin webinaarissa

Jakeluasemien tekniset vaatimukset -webinaarissa käytiin läpi jakeluasemia koskevia lainsäädännöllisiä muutoksia sekä standardia SFS 3352 ja sen uudistamista. Tutustu marraskuussa 2020 pidetyn webinaarin materiaaleihin!

Palaviin kemikaaleihin liittyviä kansallisia standardeja

Lisätietoja

Virpi Nummisalo

Asiantuntija
Soita: +358 40 516 5874
Viesti: virpi.nummisalo@sfs.fi