Siirry sisältöön

Standardeista vauhtia tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin

Standardien käyttäminen edistää tutkimus- ja kehityshankkeita sekä helpottaa tulosten hyödyntämistä. Ne ovat välttämättömiä työkaluja, kun innovaatioita saatetaan kilpailukykyisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Standardit ovat yrityksille avain menestykseen globaaleilla markkinoilla.

Tunne tutkimukseesi liittyvät standardit

Tutkimus ja innovaatiot ovat merkittäviä hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun tekijöitä – niin yritysten, Suomen kuin koko Euroopan tai maailman tasolla. Osaamisen hyödyntäminen sekä innovaatioiden markkinoille saattaminen ovat parhaita tapoja vahvistaa kilpailukykyä ja valmiuksia vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Muun muassa turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävän kehityksen lisäämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja.

On kyse sitten perus- tai soveltavasta tutkimuksesta, startup- tai vakiintuneesta yritystoiminnasta – kaikessa tutkimuksessa, kehitystyössä ja innovoinnissa on tärkeää selvittää aiheeseen liittyvät jo olemassa olevat standardit sekä mahdollinen tarve uusille standardeille. Tämä edesauttaa tutkimussuunnitelman hyväksymistä sekä helpottaa tulosten käyttöä, levittämistä ja niistä viestimistä.

Standardeja käyttämällä voit varmistaa, että uusi tuote, teknologia tai muu innovaatio on alan säädösten ja vaatimusten mukainen ja yhteensopiva muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Myös yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien löytäminen on helpompaa. Standardeja voidaan käyttää myös prosessien, hankkeiden ja tulosten arvioinnin kriteereinä.

Ei este vaan menestyksen mahdollistaja

Toisinaan standardien on ajateltu olevan innovatiivisten ratkaisujen esteenä. Pohjoismaissa vuonna 2017 toteutetussa tutkimuksessa kuitenkin vain 14 prosenttia standardeja käyttävistä yrityksistä oli sitä mieltä, että standardit ovat estäneet niitä kehittämästä innovatiivista teknologiaa. Etenkin ICT:n ja kaupan alalla sekä kalataloudessa toimivat olivat sitä mieltä, että standardit ovat erityisen hyvä tapa seurata teknistä kehitystä.

Suomalaisten päättäjien, yritysten sekä tutkimuksen ja koulutuksen kentällä toimivien tahojen tulisi entistäkin selvemmin nähdä standardit työkaluina innovaatioiden mahdollistamiseksi, kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi ja suomalaisen kilpailukyvyn kiihdyttämiseksi. Toimimalla aktiivisesti standardoinnin kentällä kotimaisista innovaatioista voidaan parhaimmillaan synnyttää koko alaa määrittäviä globaaleja standardeja, menestystarinoita.

Lisää yhteistyötä

Loppuvuonna 2020 julkaistu tutkimus korostaa, että tutkimuksen, innovoinnin ja teknologisen kehityksen parissa työskentelevien sekä standardien kehittäjien ja käyttäjien välille tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä. Niin Euroopan kuin kansallisellakin tasolla on myös tarpeen keskustella siitä, miten standardit ja standardointi voidaan paremmin integroida innovaatiopolitiikkaan ja -strategioihin.

Standardointiorganisaatioiden mahdollisuudet ja merkitys on nostettava keskeisempään asemaan innovaatiojärjestelmässä, mutta standardien ja standardoinnin parissa toimivien pitää myös kasvattaa tietämystään tutkimus- ja innovaatiojärjestelmistä. Tarvitaan molemminpuolista tiedon vaihtoa ja hyvien käytäntöjen etsimistä.

Lue lisää tutkimuksesta Driving from the Fringe into Spotlight: the underrated role of standards and standardization in RTDI policy and evaluation (Alfred Radauer, fteval Journal for Research and Technology Policy Evaluation) sekä CEN-CENELECin aiheesta julkaisema uutinen.

Standardit ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelma

Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) -puiteohjelma on EU:n tärkein väline, jolla rahoituksen avulla ohjataan innovointia ja tutkimusta. Sen tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Standardeilla on iso merkitys puiteohjelman tutkimushankkeissa. Tutkimusten analyyseissa ja testeissä on tärkeää huomioida standardit ja varmistaa, että uudet tuotteet ovat niiden mukaisia. Uusien tuotteiden ja ratkaisujen myötä voi syntyä tarpeita myös uusille standardeille. Useassa hankkeessa on mukana kansallisia standardointijärjestöjä, ja näin pyritään varmistamaan, että tunnistetut standardointitarpeet myös johtavat uusien standardien laadintaan tai olemassa olevien päivittämiseen.

Standardointi linkittää tutkimuksen, innovoinnin sekä markkinat; se on keskeinen työkalu tutkimustulosten ja innovaatioiden levittämisessä eurooppalaisille ja maailmanlaajuisille markkinoille.

Näköalapaikka tutkimuksen ja tuotekehityksen standardointiin

Tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan kannalta on tärkeää ottaa selvää oman alasi käynnissä olevasta standardoinnista ja osallistua sen seurantaan ja vaikuttamiseen.

Me SFS:ssä haluamme auttaa yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä tarjoamalla tietoa ja asiantuntemusta myös tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvistä standardeista sekä mahdollisuuden osallistua aihepiirin standardointiin. Standardointiryhmässä SFS/SR 204 Tutkimus, tuotekehitys ja standardointi pääset parhaiten vaikuttamaan asioihin ja saamaan ensikäden tietoa aiheeseen liittyen.

Maksutonta opastusta tutkijoille

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC tarjoavat maksutonta opastusta standardien ja standardointityön hyödyntämisestä tutkimushankkeissa.

Yhteystiedot tutkijoille tarkoitettuun neuvontapalveluun

CEN-CENELEC Research Helpdesk
research@cencenelec.eu

Patentit ja standardit

Eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset standardointijärjestöt ylläpitävät luetteloita standardeista, joihin liittyy patentteja. Standardien käyttäjien on tällöin saatava käyttää patentteja kohtuullisin ehdoin. Listojen julkaisemisella standardointijärjestöt tarjoavat patenttien haltijoille mahdollisuuden informoida standardien käyttäjiä patenteistaan.

Lisätietoa patenteista

Ota yhteyttä

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi

Virpi Nummisalo

Asiantuntija
Soita: +358 40 516 5874
Viesti: virpi.nummisalo@sfs.fi