Siirry sisältöön
2.9.2022 Artikkeli

Väestön vanheneminen haastaa työelämää – standardeista apua työnantajille ja päättäjille

Ikääntyvän työvoiman ja työssäkäyvien omaishoitajien tarpeita käsittelevät standardit tarjoavat työnantajille apua ikäystävällisten työolojen luomiseen. Kun omaishoitajia tuetaan työelämässä riittävästi ja eri ikäisten työllistymistä edistetään, työurat pitenevät ja työvoimapulaan saadaan helpotusta.

Väestön vanheneminen tuo haasteita työelämään. Työvoimapulan helpottamiseksi ja ikäihmisten aktiivisuuden ja osallisuuden säilyttämiseksi ikääntyneiden työllisyysmahdollisuuksia pitää edistää. Haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan uudenlaista ajattelua niin poliittisilta päättäjiltä kuin työnantajiltakin.

Maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO työskentelee aktiivisesti ikäsyrjintää vastaan työstämällä standardeja, joiden tavoitteena on tukea maailman ikääntyviä yhteiskuntia. Maailmassa yli 65-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä, ja ensimmäisen yli 150-vuotiaaksi elävän ihmisen uskotaan jo syntyneen (ISO: A society for all ages).

Apua ikääntyvän työvoiman haasteisiin saa standardista ISO 25550 Ikääntyvä yhteiskunta. Ikäystävällistä työpaikkaa koskevat yleiset vaatimukset ja ohjeet. Sen ohjeita noudattamalla työpaikoilla voidaan päästä eroon ikäsyrjinnästä, pidentää työuria ja siten helpottaa työvoimapulaa. Standardin käyttö on osoitus sosiaalisesta vastuullisuudesta ja se edistää useita (3, 4, 5, 8, 9 ja 10) YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030:n tavoitteita.

Hyötyä työntekijöille, työnantajille ja koko yhteiskunnalle

On tärkeää, että ihminen kokee myös ikääntyessään olevansa täysivaltainen yhteiskunnan jäsen, ja että hänellä on kykyjensä ja halujensa mukaan mahdollisuus osallistua työelämään. Eri ikäiset työntekijät tuovat työpaikalle monia hyötyjä. Kokemus ja nuoruus yhdessä synnyttävät parhaita innovaatioita ja kasvattavat tuottavuutta. Työvoimapulan helpottamisen lisäksi ikääntyneen työväen tarpeiden huomioiminen voi parantaa muun muassa työpaikan saavutettavuutta ja työnantajakuvaa.

Standardista hyötyvät niin työnantajat, työntekijät, poliittiset päätöksentekijät kuin koko yhteiskuntakin. Standardia voidaan työpaikoilla käyttää muiden johtamisjärjestelmien, henkilöstöhallinnon tai työterveys- ja -turvallisuusohjelmien rinnalla varmistamaan henkilöstön hyvinvointia ja vahvistamaan siten työpaikan veto- ja pitovoimaa.

Omaishoito pienentää julkisen sektorin kuluja huomattavasti

Väestön ikääntymisen seurauksena myös omaishoitajien merkitys ja taloudellinen arvo kasvaa. Suomessa tehty tutkimus osoittaa, että palkatonta hoitotyötä tekevät henkilöt pienentävät huomattavasti julkisen sektorin hoitokustannuksia.

Omaishoitajina toimivien työntekijöiden tukemisessa työnantajalla on merkittävä rooli. Työnantaja voi tarjota tukipalveluja, koulutusta, työtaitojen päivitystä tai noudattaa omaishoitajia tukevaa henkilöstöpolitiikkaa tai -ohjelmia. Näin työssäkäyvä omaishoitaja pystyy pitämään palkkatyön ja omaishoidon tasapainossa.

Tasa-arvoa, vastuullisuutta ja kilpailuetua

Työnantajilta on puuttunut selkeät ohjeet siitä, miten työssäkäyviä omaishoitajia tuetaan. Standardi ISO 25551 Ikääntyvä yhteiskunta. Yleiset vaatimukset ja ohjeet omaishoitajia tukeville organisaatioille auttaa organisaatioita tunnistamaan ja tunnustamaan työntekijät, joilla on omaisensa tai muun läheisensä hoivaan liittyviä vastuita. Standardi täydentää henkilöstöhallinnon muita ohjelmia ja varmistaa, että työntekijät saavat järjestelmällisesti tietoa tarjolla olevista tukimuodoista. Standardin käytöllä organisaatio osoittaa vastuullisuuttaan, parantaa työnantajakuvaansa ja saa kilpailuetua.

Standardi tarjoaa keinoja työssäkäyvien omaishoitajien työssä jaksamisen tueksi ja vähentää poissaoloja. Palkatonta hoitotyötä tekevät useimmiten naiset, joten työtätekevien omaishoitajien tukeminen lisää tasa-arvoa työelämässä. Standardi tukee useaa Agenda 2030:n tavoitetta (5 ja 5.4 sekä 8 ja 8.8.) sekä YK:n julistusta, jossa käsitellään sukupuolten tasa-arvoon liittyviä standardeja ja standardien kehittämistä siten, että niissä huomioidaan sukupuolten erilaiset tarpeet.

Prosessi, joka sopii kaikille organisaatioille

Omaishoitajia tukeva ohjelma on prosessi, joka etenee vaiheittain: ohjelma ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan, mitataan, arvioidaan ja sitä parannetaan. Se sopii joustavalla käytöllä kaikenlaisille organisaatioille riippumatta niiden koosta, toimialasta tai sijainnista. Jos ohjelmaa ei pysty ottamaan käyttöön kokonaan, voi annettuja ohjeita silti hyödyntää ja muokata niiden avulla työpaikasta omaishoitajat paremmin huomioon ottava. Omaishoitajia tukevaa ohjelmaa voidaan käyttää esimerkiksi johtamisjärjestelmien ja henkilöstöhallinnon ohjelmien rinnalla.

Standardi on hyödyksi kaikille työnantajille sekä poliittisille päättäjille. Myös kaikkien työikäisten on hyvä tietää omaishoitoon liittyvistä asioista, sillä moni meistä huolehtii tai tulee huolehtimaan jostakin läheisestämme.

Lisätietoja:

Kimmo Konkarikoski, standardointipäällikkö
Yhteinen Toimialaliitto YTL ry
kimmo.konkarikoski@ytl.fi
p. 040 579 4393

Suvi Pasanen, asiantuntija
Yhteinen Toimialaliitto YTL ry
suvi.pasanen@ytl.fi
p. 050 328 5413

Lue myös:

Standardeista ratkaisuja väestön ikääntymisen haasteisiin

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen